ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Quản lý định mức xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng ra sao?

01/10/2018


ĐỊNH MỨC CHI PHI XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC CHI PHI XÂY DỰNG

Định mức chi phí xây dựng gồm định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

01/10/2018


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công trình.

01/10/2018


DỰ TOÁN GÓI THẦU HỖN HỢP

DỰ TOÁN GÓI THẦU HỖN HỢP

Dự toán gói thầu hỗn hợp được pháp luật quy định như thế nào? Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng có thuộc gói thầu hỗn hợp hay không?

01/10/2018


DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng là các chi phí để thực hiện một hoặc một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với phạm vi công việc cần thực hiện của gói thầu.

01/10/2018


DỰ TOÁN GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

DỰ TOÁN GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Dự toán gói thầu thi công xây dựng được pháp luật quy dịnh như thế nào?

01/10/2018


DỰ TOÁN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỰ TOÁN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được pháp luật quy dịnh như thế nào?

01/10/2018


DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG

DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG

Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng.

01/10/2018


ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

01/10/2018


THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

01/10/2018


XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Các chi phí trong dự toán xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

01/10/2018


NỘI DUNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NỘI DUNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

01/10/2018


ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm).

01/10/2018


THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

01/10/2018


THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

01/10/2018


PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp nào? Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình có thuộc phương pháp xác định Tổng mức đầu tư xây dựng không?

01/10/2018


CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Các chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Chi phí bồi thường có thuộc chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng không?

01/10/2018


TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÀ GÌ?

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là gì? Tổng mức đầu tư xây dựng là gì? Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm những gì?

01/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trách nhiệm của Chính phủ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

28/09/2018


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

28/09/2018


bttop