ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.

10/10/2018


PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

09/10/2018


TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Nội dung Nhiệm vụ khảo sát xây dựng là gì? Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp nào?

09/10/2018


NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

09/10/2018


TRÌNH TỰ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

09/10/2018


GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức nào?

09/10/2018


PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Công trình, hạng mục công trình được phân cấp căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng.

09/10/2018


PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ theo công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân thành các loại nào?

09/10/2018


TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

09/10/2018


PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

09/10/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

09/10/2018


NÔI DUNG GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

NÔI DUNG GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Nội dung giấy phép quy hoạch xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng tập trung, nội dung giấy phép quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

09/10/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm những gì? Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng có thuộc Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch không?

08/10/2018


TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ nhu cầu cụ thể, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp cụ thể gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

08/10/2018


CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRONG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRONG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

08/10/2018


QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Giấy phép quy hoạch xây dựng được cấp cho các chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

08/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?

08/10/2018


NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

08/10/2018


TRÁCH NHIỆM LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

08/10/2018


HỒ SƠ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

08/10/2018


bttop