ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào?

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

15/10/2018


DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự toán bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là dự toán bảo trì) được xác định theo công việc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

15/10/2018


CHI PHÍ LẬP, THẨM TRA BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHI PHÍ LẬP, THẨM TRA BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


KINH PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

KINH PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kinh phí bảo trì công trình xây dựng được hình thành từ các nguồn nào và được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


HỒ SƠ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HỒ SƠ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Kế hoạch bảo trì xây dựng có thuộc Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng không?

15/10/2018


TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp như thế nào?

15/10/2018


KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


NỘI DUNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sửa chữa công trình bao gồm những gì? sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình có thuộc Sửa chữa công trình xây dựng không?

15/10/2018


SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯ HỎNG THEO MỨC ĐỘ

SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯ HỎNG THEO MỨC ĐỘ

Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như như thế nào?

15/10/2018


NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

15/10/2018


TRÁCH NHIỆM LẬP VÀ PHÊ DUYỆT BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM LẬP VÀ PHÊ DUYỆT BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

15/10/2018


NỘI DUNG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm những nội dung gì?

15/10/2018


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


THỰC HIỆN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỰC HIỆN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo hành công trình xây dựng trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

15/10/2018


YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành công trình xây dựng đối với phần công việc do mình thực hiện.

15/10/2018


bttop