ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

BÀN GIAO HÀNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BÀN GIAO HÀNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng đưuọc pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình tự lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần việc do mình thực hiện.

15/10/2018


TRÌNH TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

TRÌNH TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện trình tự kiểm tra đối với công trình đưa vào sử dụng

15/10/2018


THẨM QUYỀN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

THẨM QUYỀN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng được thành lập và hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền  kiểm tra đối với công trình.

13/10/2018


KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công.

12/10/2018


NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

12/10/2018


KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG XÂY DỰNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG XÂY DỰNG

Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp nào?

12/10/2018


TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG XÂY DỰNG

TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG XÂY DỰNG

Các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng được pháp luật quy định như thế nào?

12/10/2018


GIÁM SÁT TÁC GIẢ CỦA NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG

GIÁM SÁT TÁC GIẢ CỦA NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

12/10/2018


NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng.

12/10/2018


GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách giám sát thi công xây dựng như nào?

12/10/2018


ÁP DỤNG HAI LOẠI HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ TỔNG THẦU EPC

ÁP DỤNG HAI LOẠI HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ TỔNG THẦU EPC

Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như nào?

12/10/2018


NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng, Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm những nội dung nào?

12/10/2018


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào?

12/10/2018


BÊN GIAO THẦU CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

BÊN GIAO THẦU CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Bên giao thầu có trách nhiệm quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu không?

12/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU CHẾ TẠO SẢN PHẨM XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU CHẾ TẠO SẢN PHẨM XÂY DỰNG

Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế.

12/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU CUNG ỨNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU CUNG ỨNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG

Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường thì thế nào?

12/10/2018


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng.

12/10/2018


QUY CÁCH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

QUY CÁCH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Hồ sơ thiết kế xây dựng được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có).

12/10/2018


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Nội dung quản lý chất lượng của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình đuoẹc pháp luật quy định như thế nào?

12/10/2018


bttop