DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP CÙNG PHÁT TRIỂN

HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP CÙNG PHÁT TRIỂN

Công ty tôi và một số Công ty TNHH đang có dự định hợp nhất doanh nghiệp để thành lập một doanh nghiệp chung. Thủ tục thực hiện như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

20/03/2018


HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ muốn làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

20/03/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân có gửi hồ sơ xin giải thể nhưng bị trả lại với lý do không đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp. Trong những trường hợp nào, tôi được phép thực hiện hoạt động này?

20/03/2018


CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân Tùng Thảo, muốn chuyển đổi thành công ty TNHH. Vậy, điều kiện để chuyển đổi doanh nghiệp đối với mô hình này là gì?

19/03/2018


CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP SANG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP SANG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC

Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần thì có thể thực hiện theo những hình thức nào?

19/03/2018


TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi nhận thấy mình có khả năng quản lý công ty, nên muốn ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị công ty Hoàng Gia. Vậy, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị là gì?

19/03/2018


THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi là cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Do phải đi công tác, tôi ủy quyền bằng văn bản cho ông Hoàng tham dự. Tôi có được coi là tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp không?

19/03/2018


MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

6 tháng trước ông Lâm bị tai nạn phải điều trị tại bệnh viện không thể tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị được. Công ty có thể miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp này được không?

19/03/2018


THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần Anh Mã bầu thành viên Hội đồng quản trị với số lượng 8 thành viên. Trong quá trình hoạt động, thẩm quyền của hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

19/03/2018


HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Do sự kiện khách quan,cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã lấy ý kiến bằng văn bản việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Nghị quyết của đại Hội đồng cổ đông có phù hợp với quy định pháp luật không?

19/03/2018


HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 5/1/2018 bị hoãn do số cổ đông dự họp không đủ. Công ty phải tiến hành họp lần 2 vào thời gian nào và điều kiện để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành?

19/03/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA

25/12/2017, tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông. Trong cuộc họp, các cổ đông biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đủ điều kiện gì?

19/03/2018


CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Khánh Trang. Sau cuộc họp 2 ngày, tôi có nhận được đền nghị của giám đốc. Trường hợp này tôi có bắt buộc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị hay không?

19/03/2018


QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Linh Tâm tổ chức họp thường niên vào ngày 11/1/2018. Công ty lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông trong danh sách này phải có những thông tin gì?

15/03/2018


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hà Anh. 19/12/2017, tôi đi công tác xa. Tôi có thể ủy quyền cho giám đốc thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình không?

15/03/2018


VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Tôi gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh nhưng bị trả lại với lý do giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thiếu vốn điều lệ. Vậy, vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì ?

15/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Doanh nghiệp nhà nước. Trách nhiệm của Kiểm soát viên khi phát hiện ra hành vi vi phạm của giám đốc được quy định như thế nào?

15/03/2018


QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là kiểm soát viên của Công ty nhà nước. Giám đốc công ty ký kết hợp đồng nhân danh công ty để vụ lợi. Báo cáo lên cơ quan đại diện chủ sở hữu có trong phạm vi quyền hạn của kiểm soát viên không?

15/03/2018


ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Khi thành lập Công ty Cổ phần, ông A đăng ký mua cổ phần với số lượng 500. Quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, ông A vẫn chưa thanh toán số cổ phần này. Ông A còn là cổ đông của công ty không?

15/03/2018


PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần An Long đã hoạt động được một năm. Công ty muốn phát hành cổ phần để huy động vốn. Vậy, Cổ phần của Công ty Cổ phần được phép phát hành bao gồm những loại nào?

15/03/2018


bttop