DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Tổ chức, cá nhân hành nghề khi thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải có hồ sơ chứng minh năng lực đáp ứng các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước

Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực  tài nguyên nước

Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có một trong các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp giấy phép hành nghề.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm

Việc đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm phải đáp ứng được các điều kiện quy định.

05/01/2018


Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Những hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty…phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

05/01/2018


Giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình…

05/01/2018


Thủ tục thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Thủ tục thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên  theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…

05/01/2018


Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định…

05/01/2018


Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…

05/01/2018


Triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên theo quy định…

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh chợ đấu mối nông sản

Điều kiện đầu tư kinh doanh chợ đấu mối nông sản

Chợ đầu mối nông sản phải tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường, khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện…

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm

Việc kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Việc kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Việc đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

05/01/2018


Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết theo quy định.

05/01/2018


Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty…

05/01/2018


Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

05/01/2018


Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định.

05/01/2018


Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề theo quy định.

05/01/2018


bttop