DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

05/01/2018


Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website.

05/01/2018


Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ  sàn giao dịch thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử phải tuân theo các nguyên tắc pháp luật quy định. Điều 26 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử quy định:

05/01/2018


Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử…

05/01/2018


Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể hoạt động thương mại điện tử khá đa dạng, phong phú bao gồm thương nhân, tổ chức, cá nhân…

05/01/2018


Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

05/01/2018


Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi

Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi

Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép đăng ký kinh doanh, nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải…theo quy định.

05/01/2018


Quản lý hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Quản lý hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân phải ban hành quy chế nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay để đảm bảo việc sử dụng tiền vay đúng mục đích, hiệu quả…

05/01/2018


Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân chủ yếu nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên để thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống của các thành viên quỹ tín dụng nhân dân…

05/01/2018


Huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân có thể huy động vốn dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều 36 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân: “Huy động vốn

05/01/2018


Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân phải họp mỗi năm một lần trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, do Hội đồng quản trị triệu tập.

05/01/2018


Chấm dứt tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Chấm dứt tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân chấm dứt tư cách thành viên khi thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên của quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp quỹ tín dụng nhân dân

Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.

05/01/2018


Góp vốn của thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Góp vốn của thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Vốn góp của thành viên quỹ tín dụng nhân dân bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên.

05/01/2018


Vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

Vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

Vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

05/01/2018


Điều kiện tiêu chuẩn đối với Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện tiêu chuẩn đối với Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Điều 24 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân quy định: “Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Giám đốc

05/01/2018


bttop