DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thể được triệu tập họp thường niên hoặc bất thường. Khi họp Đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần phải tiến hành lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Vậy danh sách cổ đông dự họp được lập như thế nào?

21/06/2018


HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO AI TRIỆU TẬP?

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO AI TRIỆU TẬP?

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như thế nào?

21/06/2018


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy đại hội đồng cổ đông bao gồm những ai? Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ gì?

21/06/2018


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

21/06/2018


SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

21/06/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOÀN LẠI VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI HOÀN LẠI

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOÀN LẠI VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI HOÀN LẠI

Ngoài cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết thì công ty cổ phần còn có cổ phần ưu đãi hoàn lại. Vậy cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? Cổ đông ưu đãi hoàn lại có các quyền cụ thể nào?

21/06/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI CỔ TỨC

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI CỔ TỨC

Trong công ty cổ phần có một loại cổ phần đó chính là cổ phần ưu đãi cổ tức. Vậy cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền gì?

21/06/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI BIỂU QUYÊT

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI BIỂU QUYÊT

Trong công ty cổ phần, có các loại cổ phần như cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Trong đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông.

21/06/2018


QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Vậy quyền của cổ đông phổ thông được quy định như thế nào?

21/06/2018


THANH TOÁN CỔ PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ MUA KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

THANH TOÁN CỔ PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ MUA KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Việc thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn theo quy định của pháp luật ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như các quyền hạn của cổ đông. Do đó việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định rất chặt chẽ.

21/06/2018


HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH một thành viên sẽ phát sinh các hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan. Vậy như thế nào là người có liên quan? Hợp đồng, giao dịch của công ty TNHH một thành viên với những người có liên quan được thực hiện như thế nào?

21/06/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Tùy thuộc vào chủ sở hữu là cá nhân hay tổ chức mà cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên có sự khác nhau.

21/06/2018


THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho người quản lý công ty và kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

21/06/2018


TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Dù được tổ chức hoạt động theo mô hình nào thì công ty TNHH một thành viên đều có thành phần Kiểm soát viên. Vậy kiểm soát viên do ai bổ nhiệm, tổ chức hoạt động như thế nào?

21/06/2018


GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và...

20/06/2018


CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: mô hình gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc mô hình gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Vậy chủ tịch...

20/06/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ thực hiện việc chia lợi nhuận cho các thành viên. Việc chia lợi nhuận phải đáp ứng các điều kiện luật định. Vậy điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

20/06/2018


TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Một cá nhân muốn trở thành Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định. Vậy tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

20/06/2018


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

20/06/2018


XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cùng với đó là các quyền được bán, tặng cho phần vốn góp của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp đặc biệt mà...

20/06/2018


bttop