DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI

Trong quá trình tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo đối với Chấp hành viên. Vậy trách nhiệm báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản với Chấp hành viên được quy định như thế nào?

16/08/2018


THÔNG BÁO THAM GIA VỤ VIỆC PHÁ SẢN

THÔNG BÁO THAM GIA VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Khi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham gia vụ việc phá sản phải tiến hành thông báo cho Thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ việc. Vậy việc thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định như thế nào?  

16/08/2018


ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Để hiểu rõ hơn các trường hợp đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh khi thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

14/08/2018


NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm những nội dung nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/08/2018


XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

14/08/2018


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Vậy Nghị quyết của hội nghị chủ nợ bao gồm những nội dung nào?

14/08/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

14/08/2018


LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vậy việc lập danh sách người mắc nợ sẽ được tiến hành như thế nào?

14/08/2018


HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

Hội nghị chủ nợ được tổ chức theo một trình tự nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo được tối đa các quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

14/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thì thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm nội dung gì?

08/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết và có để lại thừa kế cho một người khác làm chủ sở hữu vậy thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179.

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới thì thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng theo pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Quy định pháp luật về thủ tục sáp nhập công ty?

04/07/2018


THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

Khi thuộc một trong các trường hợp và có đủ điều kiện giải thể thì doanh nghiệp sẽ được giải thể. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định như nào?

04/07/2018


bttop