DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trình tự, thủ tục phiên họp giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CHẤP HÀNH VIÊN

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CHẤP HÀNH VIÊN

Trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản, sự phối hợp giữa Tổ Thẩm phán với Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên là rất quan trọng. Vậy cơ chế phối hợp giữa Tổ Thẩm phán với Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên được quy định như thế nào?

17/08/2018


CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN

Khi giải quyết thủ tục phá sản, Tổ Thẩm phán phải có sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên. Vậy cơ chế phối hợp giữa Tổ Thẩm phán với Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên được quy định như thế nào?

17/08/2018


CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI QUẢN TÀI VIÊN

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI QUẢN TÀI VIÊN

Trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức phải có sự phối hợp với nhau, điển hình là sự phối hợp giữa Tổ Thẩm phán với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Việc phối hợp này tuân thủ cơ chế phối hợp do pháp luật quy định.

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trong giải quyết thủ tục phá sản, mỗi Tổ Thẩm phán sẽ có một Tổ trưởng được cử ra. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm những gì?

17/08/2018


PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

Các Tổ Thẩm phán khi thực hiện giải quyết thủ tục phá sản phải tuân thủ các nguyên tắc. vậy nguyên tắc hoạt động của các Tổ Thẩm phán được quy định như thế nào?

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

Khi giải quyết vụ việc phá sản, Tòa án phải tiến hành thành lập các tổ Thẩm phán để giải quyết từng giai đoạn trong thủ tục phá sản. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ Thẩm phán bao gồm những gì?

17/08/2018


THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Việc thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên thành lập tổ Thẩm phán bằng cách trực tiếp chỉ định một tổ gồm 03 thẩm phán xem xét, giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

17/08/2018


NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản, Tòa án nhân dân phải tiến hành thông báo doanh nghiệp phá sản tới các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản bao gồm những nội dung gì? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN SAU KHI CÓ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN SAU KHI CÓ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Để hiểu rõ hơn về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lập xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản của tổ chức tín dụng, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản.

17/08/2018


QUYỀN THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

QUYỀN THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Khi tiến hành thủ tục phá sản, ai sẽ có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


BÙ TRỪ NGHĨA VỤ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN

BÙ TRỪ NGHĨA VỤ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Sau khi Tòa án nhân dân có quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản.

16/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực trong giải quyết phá sản được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


bttop