DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA CỔ PHẦN

DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA CỔ PHẦN

Tôi là chủ doanh nghiệp Thành Lương. Vậy, doanh nghiệp tư nhân mua cổ phần của công ty cổ phần Đông Lý có được không?

15/03/2018


CÔNG TY CON MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ

CÔNG TY CON MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ

Công ty Hạnh Phúc là một trong số công ty con của công ty Lộc Tài. Vậy, công ty con mua cổ phần của công ty mẹ có được hay không ?

15/03/2018


CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vì một số lý do, tôi đã ký hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân với bà Thảo. Tôi có trách nhiệm phải bồi thường cho công ty Phạm Hùng không khi bà thảo nhân danh công ty tôi gây thiệt hại?

15/03/2018


CHIA DOANH NGHIỆP

CHIA DOANH NGHIỆP

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã quyết định chia doanh nghiệp thành hai công ty khác nhau. Trình tự , thủ tục thực hiện như thế nào?

15/03/2018


RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY HỢP DANH

RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY HỢP DANH

2017, công ty tôi nợ 50 tỷ đồng. Thành viên hợp danh muốn rút vốn khỏi Công ty Hợp danh và Hội đồng thành viên chấp nhận. Sau khi tôi rút vốn, tôi có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ này hay không?

15/03/2018


THỰC HIỆN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH

THỰC HIỆN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH

Tôi muốn góp vốn Công ty hợp danh An Khánh. tôi cam kết góp đủ 3 tỷ vào công ty trong thời hạn 90 ngày. Đến hạn, tôi vẫn chưa góp được đồng nào. Vậy, tôi có thể bị khai trừ ra khỏi công ty hay không?

14/03/2018


THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong điều lệ của công ty Cổ phần không có quy định gì về vấn đề thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị. Vậy, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được chi trả như thế nào?

14/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Theo tôi được biết, trách nhiệm của thành viên Công ty hợp danh chỉ trong phạm vi số vốn đã góp vào công .Vậy, thông tin đó có chính xác hay không?

14/03/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát là một cơ quan quản lý và giám sát của công ty cổ phần. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát?

14/03/2018


QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH

Công ty hợp danh bao gồm 3 thành viên hợp danh. Công ty hoạt động kinh doanh có lãi và muốn chia lợi nhuận cho các thành viên. Quyền của thành viên hợp danh về mức chia được thực hiện như thế nào?

14/03/2018


KHỞI KIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KHỞI KIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hải là thành viên Hội đồng quản trị. Nay, tôi phát hiện ông Hải bán bí mật kinh doanh của công ty. Tôi có sở hữu 3% cổ phần phổ thông có được nhân danh công ty khởi kiện Hội đồng quản trị không?

14/03/2018


HẠN CHẾ QUYỀN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỢP DANH

HẠN CHẾ QUYỀN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Tôi là thành viên công ty Hợp danh Mạnh Đức. Pháp luật hiện nay có những quy định gì về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh?

14/03/2018


GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Công ty Anh Minh thường xuyên diễn ra tình trạng giám đốc ký hợp đồng không có sự đồng ý của Hội đồng quản trị.Pháp luật quy định những giao dịch nào thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định?

14/03/2018


MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, công ty tôi có đăng ký sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vừa qua con dấu đã bị mất. Vậy công ty tôi phải giải quyết vấn đề mất con dấu như  thế nào để đảm bảo được quyền lợi?

12/03/2018


CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty tôi là công ty quảng cáo nước ngoài, có văn phòng đại diện ở Việt Nam và đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Nhưng do sự cố nên đã bị mất thì có được cấp lại giấy phép văn phòng đại diện không?

09/03/2018


TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Tôi là chủ công ty TNHH MV, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập nên tôi muốn đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài. Vậy tôi cần tuân thủ những yêu cầu gì?

09/03/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Tôi vừa mới được ủy quyền làm người đại diện cho chủ sở hữu doanh nghiệp Y trong thời gian chủ doanh nghiệp đi công tác ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi được ủy quyền?

09/03/2018


ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Tôi đang là một cổ đông lớn tại công ty cổ phần T, sắp tới tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài và muốn ủy quyền cho người khác đại diện cho tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong công ty. Vậy tôi muốn hỏi việc ủy quyền người đại diện trong doanh nghiệp có cần lập thành văn bản không? Nếu có thì văn bản bao gồm những nội dung gì?

09/03/2018


THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Linh An có thuê tôi về làm giám đốc  nhiệm kỳ là 5 năm. Trong thẩm quyền của giám đốc công ty cổ phần ,tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

08/03/2018


TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Mai Anh hoạt động có lãi 300 tỷ đồng. Công ty chưa trích các quỹ cũng như bù đắp lỗ năm trước đã trả cổ tức cho các cổ đông.Quyết định của công ty có đúng với quy định của pháp luật hay không?

06/03/2018


bttop