DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

14/08/2018


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Vậy Nghị quyết của hội nghị chủ nợ bao gồm những nội dung nào?

14/08/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

14/08/2018


LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vậy việc lập danh sách người mắc nợ sẽ được tiến hành như thế nào?

14/08/2018


HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

Hội nghị chủ nợ được tổ chức theo một trình tự nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo được tối đa các quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

14/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thì thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm nội dung gì?

08/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết và có để lại thừa kế cho một người khác làm chủ sở hữu vậy thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179.

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới thì thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng theo pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Quy định pháp luật về thủ tục sáp nhập công ty?

04/07/2018


THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

Khi thuộc một trong các trường hợp và có đủ điều kiện giải thể thì doanh nghiệp sẽ được giải thể. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định như nào?

04/07/2018


THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY

THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY

Hợp nhất doanh nghiệp là Hai hoặc một số công ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Vậy thủ tục hợp nhất công ty được quy định như nào?

04/07/2018


THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thực chất của việc tách doanh nghiệp là hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới từ doanh nghiệp ban đầu thông qua việc phân chia vốn và tài sản. Nó phải trải qua thủ tục tương đối phức tập, nên sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn về thủ tục tách công ty cổ phần.

04/07/2018


HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các vấn đề liên quan đến giá, các cơ quan, cá nhân, tổ chức phải lưu ý đến các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá.

04/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty cổ phần có thể được chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

03/07/2018


bttop