DOANH NGHIEP - THƯƠNG MẠI

NHỮNG PHƯƠNG THỨC TÁCH DOANH NGHIỆP

NHỮNG PHƯƠNG THỨC TÁCH DOANH NGHIỆP

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định tách doanh nghiệp để thành lập một số Công ty TNHH mới. Vậy, công ty có thể thực hiện theo những phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật?

20/03/2018


bttop