GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu Phát mệnh lệnh liên quan đến chạy tàu không đúng thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu tiếp tục cho tàu chạy khi đã nhận được tín hiệu ngừng tàu bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe Khi dồn tàu không thực hiện đúng các tín hiệu dồn theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga Đón, gửi tàu mà không thu chìa khóa ghi hoặc không áp dụng các biện pháp khống chế ghi bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga không ghi chép đầy đủ các mẫu điện tín bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY LÙI KHI SƯƠNG MÙ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY LÙI KHI SƯƠNG MÙ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu Điều khiển tàu chạy lùi khi sương mù, mưa to, gió lớn mà không xác nhận được tín hiệu bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU KHÔNG KÝ XÁC NHẬN VÀO GIẤY CÁC NHẬN TÁC DỤNG HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU KHÔNG KÝ XÁC NHẬN VÀO GIẤY CÁC NHẬN TÁC DỤNG HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu, trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga, nhân viên khám xe phụ trách thử hãm thực hiện hành vi không ký xác nhận vào Giấy xác nhận tác dụng hãm theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN MÁY DỒN VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ DỒN CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN MÁY DỒN VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ DỒN CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu điều khiển máy dồn, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe Vượt quá tốc độ dồn cho phép bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


CHO TÀU CHẠY MÀ KHÔNG THỬ HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CHO TÀU CHẠY MÀ KHÔNG THỬ HÃM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga, trưởng tàu, lái tàu, nhân viên khám xe cho tàu chạy mà không thử hãm theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LẬP TÀU CÓ GHÉP NỐI TOA XE KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LẬP TÀU CÓ GHÉP NỐI TOA XE KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu lập tàu có ghép nối toa xe không đủ tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


SỬA CHỮA TOA XE TRÊN ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHI CHƯA CÓ TÍN HIỆU PHÒNG VỆ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬA CHỮA TOA XE TRÊN ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHI CHƯA CÓ TÍN HIỆU PHÒNG VỆ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên khám xe Tiến hành sửa chữa toa xe trên đường sắt trong ga khi chưa có tín hiệu phòng vệ theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO HIỆU , THIẾT BỊ TẠI ĐƯỜNG NGANG?

XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO HIỆU , THIẾT BỊ TẠI ĐƯỜNG NGANG?

Tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ không lắp đặt, lắp đặt không đúng, không đủ, không duy trì hệ thống báo hiệu, thiết bị tại đường ngang theo quy định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI VI PHẠM?

PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM KHÔNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM KHÔNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trung tâm đăng kiểm Không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trung tâm đăng kiểm không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


ĐĂNG KIỂM VIÊN LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐĂNG KIỂM VIÊN LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE VI PHẠM?

PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


TỰ Ý SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁT HẠC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

TỰ Ý SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁT HẠC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, chủng loại xe ô tô sát hạch khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE KHÔNG ĐỦ QUY CHUẨN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE KHÔNG ĐỦ QUY CHUẨN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Trung tâm sát hạch lái xe không đủ điều kiện, quy chuẩn theo quy định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE KHÔNG CÓ ĐỦ SỐ LƯỢNG XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE KHÔNG CÓ ĐỦ SỐ LƯỢNG XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Cơ sở đào tạo lái xe không có đủ số lượng xe tập lái các hạng để đáp ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


bttop