GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, Không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế tuyển sinh nhân viên đường sắt theo quy định bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


TỔ CHỨC SỬ DỤNG NHÂN VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN VỚI CHỨC DANH MÀ NHÂN VIÊN ĐÓ ĐANG ĐẢM NHÂN BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

TỔ CHỨC SỬ DỤNG NHÂN VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN VỚI CHỨC DANH MÀ NHÂN VIÊN ĐÓ ĐANG ĐẢM NHÂN BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Tổ chức sử dụng nhân viên không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy phép phù hợp, không đủ tiêu chuẩn với chức danh mà nhân viên đó đang đảm nhận; sử dụng nhân viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY QUÁ TÍN HIỆU NGỪNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

LÁI TÀU ĐIỀU KHIỂN TÀU CHẠY QUÁ TÍN HIỆU NGỪNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Lái tàu Điều khiển tàu chạy vượt quá tín hiệu ngừng, Rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


LÁI TÀU DỰNG TÀU KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

LÁI TÀU DỰNG TÀU KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Lái tàu Dừng tàu không đúng quy định mà không có lý do chính đáng, Rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


LÁI TÀU RỜI VỊ TRÍ LÁI MÁY KHI ĐẦU MÁY ĐANG HOẠT ĐỘNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

LÁI TÀU RỜI VỊ TRÍ LÁI MÁY KHI ĐẦU MÁY ĐANG HOẠT ĐỘNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Lái tàu rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động, phụ lái tàu không thực hiện đúng chế độ hô đáp, không giám sát tốc độ chạy tàu, không quan sát tín hiệu, biển báo, biển hiệu để báo cho lái tàu bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


PHỤ LÁI TÀU KHÔNG QUAN SÁT TÍN HIỆU, BIỂN BÁO, BIỂN HIỆU ĐỂ BÁO CHO LÁI TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

PHỤ LÁI TÀU KHÔNG QUAN SÁT TÍN HIỆU, BIỂN BÁO, BIỂN HIỆU ĐỂ BÁO CHO LÁI TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Phụ lái tàu không thực hiện đúng chế độ hô đáp, không giám sát tốc độ chạy tàu, không quan sát tín hiệu, biển báo, biển hiệu để báo cho lái tàu bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN MỖI TOA TÀU VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN MỖI TOA TÀU VƯỢT QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016?

Tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 10% đến 40% bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


BÁN VÉ TÀU TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT TỚI 150 TRIỆU ĐỒNG?

BÁN VÉ TÀU TRÁI QUY ĐỊNH BỊ PHẠT TỚI 150 TRIỆU ĐỒNG?

Tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện hành vi bán vé vượt quá số chỗ được phép chở của toa xe bị xử lý như thế nào?

23/07/2018


TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Trưởng tàu Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, nhân viên trên tàu vi phạm quy định về sử dụng các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Người lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo Giấy phép lái tàu hoặc sử dụng Giấy phép lái tàu quá hạn bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


KHÔNG CÓ THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA TRƯỞNG TÀU VÀ LÁI TÀU TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG CÓ THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA TRƯỞNG TÀU VÀ LÁI TÀU TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không có thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu tại vị trí làm việc của trưởng tàu theo quy định hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định bị xử lý như thế nào?

25/06/2018


KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ THUỐC SƠ, CẤP CỨU TRÊN TÀU KHÁCH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ THUỐC SƠ, CẤP CỨU TRÊN TÀU KHÁCH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không có hoặc có không đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ, cấp cứu, dụng cụ chèn tàu, tín hiệu cầm tay trên tàu hàng theo quy định bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ HÃM, NỐT ĐẦU MÁY?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ HÃM, NỐT ĐẦU MÁY?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định về thiết bị hãm, ghép nối đầu máy, toa xe còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

22/06/2018


KHÔNG LẮP VAN HÃM KHẨN CẤP TRÊN TOA XE KHÁCH, TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 1/8/2016?

KHÔNG LẮP VAN HÃM KHẨN CẤP TRÊN TOA XE KHÁCH, TẠI VỊ TRÍ CỦA TRƯỞNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU KỂ TỪ NGÀY 1/8/2016?

Không lắp van hãm khẩn cấp trên toa xe khách, tại vị trí làm việc của trưởng tàu hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


TỔ CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KẺ SỐ HIỆU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TỔ CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KẺ SỐ HIỆU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt không kẻ, kẻ không đủ, không đúng số hiệu, số đăng ký và các ký hiệu khác theo quy định trên mỗi phương tiện giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


ĐƯA PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐƯA PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, phương tiện không có giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chạy trên đường sắt, trừ việc di chuyển phương tiện mới nhập khẩu, phương tiện chạy thử nghiệm, phương tiện hư hỏng đưa về cơ sở sửa chữa bị xử lý như thế nào?

22/06/2018


KHÔNG KỊP THỜI NGĂN NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG KỊP THỜI NGĂN NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không kịp thời có biện pháp xử lý, biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện công trình đường sắt đang thi công đe dọa an toàn chạy tàu bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT KHÔNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT KHÔNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ AN TOÀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định đối với phương tiện, thiết bị thi công bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

19/06/2018


KHÔNG KỊP THỜI SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT BỊ HƯ HỎNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG KỊP THỜI SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT BỊ HƯ HỎNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Để công trình đường sắt bị hư hỏng mà không kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa cần thiết bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


bttop