GIỚI THIỆU

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội, hoạt động hàng đầu trong các lĩnh vực tranh tụng, thu hồi nợ; bảo vệ thân chủ trong các vụ án hình sự, dân sự; tư vấn doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THƯƠNG MẠI – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THƯƠNG MẠI – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thương mại 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về việc ký kết, gia nhập, bảo lưu, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố, đăng ký, thực hiện, giải thích, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước và nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật...

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐƯỜNG SẮT – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐƯỜNG SẮT – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đường sắt 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Sở hữu trí tuệ 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Giao dịch điện tử 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường. Hãy gọi đến...

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THANH NIÊN – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THANH NIÊN – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thanh niên 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phòng, chống tham nhũng 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng. Hãy...

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐIỆN ẢNH – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐIỆN ẢNH – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Điện ảnh 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI-RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI-RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ...

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHỨNG KHOÁN – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHỨNG KHOÁN – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Chứng khoán 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

15/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LUẬT SƯ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT LUẬT SƯ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Luật sư 19006179 để nhận được sự tư vấn tận...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Trợ giúp pháp lý 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Công nghệ thông tin 19006179 để nhận được sự...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Bình đẳng giới 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thể dục, thể thao 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Người...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƯ TRÚ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CƯ TRÚ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Cư trú 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

14/06/2018


bttop