HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

NGƯỜI PHIÊN DỊCH, NGƯỜI DỊCH THUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NGƯỜI PHIÊN DỊCH, NGƯỜI DỊCH THUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tôi đang có vướng mắc về người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng hình sự rằng chủ thể sẽ có quyền lợi cũng như nghĩa vụ như thế nào mong được luật sư giải đáp?

10/08/2018


BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về quy định của pháp luật hiện hành về bị can trong tố tụng hình sự?

09/08/2018


UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT?

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT?

Luật sư có thể cho tôi biết thêm quy định pháp luật về uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao?

09/08/2018


TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về cơ cấu tổ chức toà án nhân dân theo quy định pháp luật như thế nào?

09/08/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

QUYỀN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Luật sư cho tôi hỏi tôi có tố giác tội phạm hình sự nhưng hiện tôi chưa nắm được các quyền lợi của mình. Mong Luật sư tư vấn cho tôi về quyền của người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố?

09/08/2018


HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Thưa Luật sư pháp luật có quy định như thế nào về Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao?

09/08/2018


CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NHƯ THẾ NÀO?

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NHƯ THẾ NÀO?

Thưa luật sư, nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án nhân dân tối cao bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

09/08/2018


CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CÓ THẨM QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CÓ THẨM QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

Tôi muốn hỏi luật sư về thẩm quyền của Chánh án Toà án nhân dân cấp cao theo quy định pháp luật?

09/08/2018


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?

Luật sư hãy cho tôi biết về cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao bao gồm những bộ phận cơ quan nào?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi muốn biết về quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao được pháp luật quy định bao gồm những gì?

09/08/2018


XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP TÀI SẢN TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP TÀI SẢN TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Thưa luật sư, trong khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản mà xuất hiện tranh chấp tài sản thì xử lý như thế nào?

09/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi trong tố tụng hình sự nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm là gì?

09/08/2018


XỬ LÝ TRANH CHẤP TÀI SẢN TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

XỬ LÝ TRANH CHẤP TÀI SẢN TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố phá sản thì có thể xử lý như thế nào?

09/08/2018


XỬ LÝTÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

XỬ LÝTÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Tôi muốn hỏi về việc xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản sau khi có quyết định tuyên bố phá sản?

09/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO THỦ TỤC NÀO?

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO THỦ TỤC NÀO?

Thưa luật sư, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện những thủ tục tiến hành tuyên bố phá sản nào?

09/08/2018


ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÁ SẢN

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÁ SẢN

Thưa luật sư, pháp luật quy định như thế nào về việc định giá tài sản khi giải quyết thủ tục phá sản?

09/08/2018


BÁN TÀI SẢN KHI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

BÁN TÀI SẢN KHI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Thưa luật sư pháp luật có quy định như thế nào về bán tài sản khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp?

08/08/2018


ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Thưa luật sư, theo quy định pháp luật quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có thể bi xem xét lại không?

08/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản theo quy định pháp luật cần những nội dung gì?

08/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Luật sư cho tôi hỏi về việc đối với cổ phiếu thì thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2018


bttop