KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BTNVMT

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BTNVMT

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Bộ trưởng BTNVMT theo quy định pháp luật mới nhất?

03/07/2018


THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Hiện nay các vụ việc về tranh chấp đất đai tương đối phổ biến, việc hòa giải luôn được xem là phương thức đầu tiên của việc giải quyết tranh chấp đất đai. Vậy thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai như nào?

03/07/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI KHI CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI KHI CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng dự án đầu tư?

03/07/2018


THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ GÓP VỐN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ GÓP VỐN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thủ tục xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành?

03/07/2018


THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/06/2018


ĐĂNG KÝ, XÓA THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐĂNG KÝ, XÓA THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất?

22/06/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT

THỦ TỤC THỰC HIỆN TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT

Thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất theo quy định pháp luật hiện hành?

22/06/2018


THỦ TỤC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục gia hạn sử dụng đất ?

22/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.

22/06/2018


THỦ TỤC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

22/06/2018


THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG AN NINH

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG AN NINH

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh theo quy định mới nhất hiện nay?

22/06/2018


THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện?

22/06/2018


THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/06/2018


THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ ĐẤT CẤP TỈNH

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ ĐẤT CẤP TỈNH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử đất cấp tỉnh?

22/06/2018


ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Muốn được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đòi hỏi các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. Vậy điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

29/05/2018


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Chức năng của văn phòng đăng ký đất đai là thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai...

29/05/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Vậy văn phòng đăng ký đất đai có cơ cấu tổ chức như thế nào?

29/05/2018


VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GÌ?

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GÌ?

Văn phòng đăng ký đất đai là gì? Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc...

29/05/2018


CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy cơ quan quản lý đất đai theo quy định của pháp luật bao gồm những chủ thể nào?

29/05/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LÀ AI?

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LÀ AI?

Người sử dụng đất là ai? Người sử dụng đất là các cá nhân, cơ quan, tổ chức  được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy người sử dụng đất bao gồm những chủ thể nào?

29/05/2018


bttop