KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Hội đồng thẩm đồ án quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng nông thôn là gì? Thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Quy hoạch xây dựng nông thôn là gì? Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ

Quy hoạch xây dựng nông thôn là gì? Quy hoạch chung xây dựng xã được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

Quy hoạch xây dựng nông thôn là gì? Lập quy hoạch xây dựng nông thôn được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRONG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRONG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  là gì? Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  là gì? Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  là gì? Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


CẤP ĐỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

CẤP ĐỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  là gì? Cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  là gì? Lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Quy hoạch xây dựng vùng là gì? Đồ án quy hoạch xây dựng vùng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Quy hoạch xây dựng vùng là gì? Quy hoạch xây dựng vùng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


TRÌNH TỰ LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Kinh phí lập quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


LỰA CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

LỰA CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


RÀ SOÁT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

RÀ SOÁT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là gì? Rà soát quy hoạch xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

21/09/2018


bttop