KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

Chính phủ ban hành Phụ lục I kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

13/08/2018


VÙNG KINH TẾ ĐỂ XÂY DỰNG KHUNG GIÁ ĐẤT

VÙNG KINH TẾ ĐỂ XÂY DỰNG KHUNG GIÁ ĐẤT

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Và khung giá đất được xây dựng dựa trên đặc điểm của từng vùng kinh tế. Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất dưới đây của Luật Huy Thành.

13/08/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trách nhiệm của các cơ quan và người sử dụng đất trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2018


GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Luật sư cho tôi hỏi người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện trong những trường hợp nào? Và việc thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất được tiến hành như thế nào?

13/08/2018


THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI THAY ĐỔI QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHI TIẾT

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI THAY ĐỔI QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHI TIẾT

Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện. Vậy khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết thì việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

13/08/2018


THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TRÌNH TỰ NÀO?

THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TRÌNH TỰ NÀO?

Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất được quy định rất cụ thể, nhằm bảo vệ tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như của Nhà nước.

13/08/2018


THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hay thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Vậy trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như thế nào?

13/08/2018


THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ

THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ

Tổ chức kinh tế khi sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Vậy việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được thực hiện như thế nào?

13/08/2018


MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Để đảm bảo quyền và lợi  ích hợp pháp cho người sử dụng đất và Nhà nước, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

13/08/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRƯỜNG HỢP MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi các đối tượng đủ điều kiện được miễn tiền sử dụng đất thì sẽ được Nhà nước miễn thu tiền sử dụng đất. Vậy các trường hợp miễn tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

13/08/2018


MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO?

MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NÀO?

Miễn, giảm tiền sử dụng đất là một trong những chính sách về đất đai được Nhà nước thực hiện. Khi thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đai, phải tuân thủ các nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật.

13/08/2018


THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Nếu bạn đang có băn khoăn về vấn đề chuyển nhượng dự án bất động sản thì dưới đây Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 xin được hướng dẫn về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

08/08/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

02/08/2018


THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành?

02/08/2018


XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ

XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ

Vấn đề xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để hiểu rõ hơn việc Nhà nước thực hiện thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

Chế độ sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, CỤM CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ

SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, CỤM CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ

Vấn đề quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Do vậy, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ CHUNG CƯ

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ CHUNG CƯ

Đất xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư có mục đích hỗn hợp để ở và làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ (sau đây gọi chung là nhà chung cư) bao gồm đất xây dựng khối nhà chung cư, đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng. Vậy chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư được quy định như thế...

01/08/2018


ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, VEN BIỂN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, VEN BIỂN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

01/08/2018


bttop