KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

THẨM QUYỀN GIÁM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THẨM QUYỀN GIÁM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được quy định như thế nào?

16/10/2018


GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Khi xảy ra sự cố công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra.

16/10/2018


BÁO CÁO SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BÁO CÁO SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố công trình xây dựng bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố.

15/10/2018


PHÂN CẤP SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHÂN CẤP SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Cấp sự cố công trình xây dựng được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III.

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG KHI CÓ NGƯỜI MUỐN SỬ DỤNG TIẾP

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG KHI CÓ NGƯỜI MUỐN SỬ DỤNG TIẾP

Trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

Công trình hết thời hạn sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thực hiện các công việc như thế nào?

15/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào?

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

15/10/2018


DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự toán bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là dự toán bảo trì) được xác định theo công việc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

15/10/2018


CHI PHÍ LẬP, THẨM TRA BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHI PHÍ LẬP, THẨM TRA BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


KINH PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

KINH PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kinh phí bảo trì công trình xây dựng được hình thành từ các nguồn nào và được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


HỒ SƠ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HỒ SƠ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Kế hoạch bảo trì xây dựng có thuộc Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng không?

15/10/2018


TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHO BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp như thế nào?

15/10/2018


KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


NỘI DUNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sửa chữa công trình bao gồm những gì? sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình có thuộc Sửa chữa công trình xây dựng không?

15/10/2018


SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯ HỎNG THEO MỨC ĐỘ

SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯ HỎNG THEO MỨC ĐỘ

Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như như thế nào?

15/10/2018


NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


bttop