KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

05/01/2018


Luật nhà ở số: 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật nhà ở số: 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

05/01/2018


Điều kiện diện tích đất ở được phép tách thửa trên địa bàn Hà Nội

Điều kiện diện tích đất ở được phép tách thửa trên địa bàn Hà Nội

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của UBND thành phố Hà Nội.

05/01/2018


Hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn Hà Nội

Hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn Hà Nội

Hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn Hà Nội được thực hiện theo quy định của UBND thành phố Hà Nội ban hành.

05/01/2018


Hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai khoang trên địa bàn Hà Nội

Hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai khoang trên địa bàn Hà Nội

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

05/01/2018


Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

05/01/2018


Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

05/01/2018


Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

05/01/2018


Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

1. Thông tư này quy định về hoạt động, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm: a) Điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; b) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề; c) Xây dựng và...

05/01/2018


Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

1. Thông tư này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn. 2. Việc kiểm kê đất đai theo chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý...

05/01/2018


Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư này quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

05/01/2018


Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước còn một số hỗ trợ khác cho các...

05/01/2018


Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa

Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa

Người sử dụng đất trồng lúa phải có trách nhiệm sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng đất có hiệu quả; cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất…

05/01/2018


Sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp

Sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp

Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc bị sát nhập thì việc sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Việc sử dụng đất đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp

Việc sử dụng đất đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất thực hiện chia, tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định. Điều 9 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị Định số 44/2014/NĐ-CP quy định:

05/01/2018


Sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty

Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển đổi ngược lại thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định:

05/01/2018


Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tới Cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký.

05/01/2018


Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên

Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV trở lên được xem xét bồi thường, hỗ trợ và di dời khi có một trong các điều kiện luật quy định.

05/01/2018


Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất.

05/01/2018


Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt.

05/01/2018


bttop