Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN THẢO

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN THẢO

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/06/2018


CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/06/2018


CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP

CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập?

20/06/2018


THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/06/2018


THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Tôi là công chứng viên ở Hà Nội bị mất thẻ công chứng viên giờ muốn làm lại. Vậy Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục cấp lại thẻ công chứng viên?

20/06/2018


THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Hướng dẫn về thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng mới nhất theo quy định của pháp luật?

20/06/2018


THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy thủ tục chuyển nhượng văn phòng công chứng được thực hiện như nào?

20/06/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THỦ TỤC SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Một hoặc một số Văn phòng công chứng có thể sáp nhập vào một Văn phòng công chứng khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Văn phòng công chứng nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng bị sáp nhập. Vậy thủ tục sáp...

20/06/2018


THỦ TỤC HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

THỦ TỤC HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Thủ tục hợp nhất văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/06/2018


THỦ TỤC BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

THỦ TỤC BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

 Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng. Vậy thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được thực hiện như nào?

20/06/2018


THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong quản lý hành chính?

12/06/2018


GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường?

12/06/2018


XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong quản lý hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN

TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN

Hướng dẫn về thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN

Quy định của pháp luật về thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản?

12/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Trong trường hợp người được di sản từ người đã khuất, nhưng không muốn nhận di sản thì họ hoàn toàn có thể từ chối việc nhận di sản. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

12/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC

TƯ VẤN THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC

Để đảm bảo giá trị của di chúc thì việc chứng thực di chúc là cần thiết, điều này cũng nhằm tránh được những tranh chấp phát sinh liên quan đến vấn đề này. Vậy thủ tục chứng thực di chúc được thực hiện như nào?

12/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục cấp bản sao có chứng thực?

12/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP HỒ SƠ ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP HỒ SƠ ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Khi tham gia quan hệ lao động, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ bị xử phạt hành chính.

22/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG ĐOÀN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG ĐOÀN

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động. Nếu người sử dụng lao động có hành vi vi phạm...

22/05/2018


bttop