Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại hành vi hành chính?

13/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính?

13/08/2018


KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể bị khiếu nại không? Ai có thẩm quyền khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính?

13/08/2018


CẢN TRỞ VIỆC CẤP TỐNG ĐẠT CỦA TÒA ÁN 2015

CẢN TRỞ VIỆC CẤP TỐNG ĐẠT CỦA TÒA ÁN 2015

Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án thì bị xử lý như thế nào?

13/08/2018


CỐ Ý KHÔNG CÓ MẶT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO GIẤY TRIỆU TẬP 2015

CỐ Ý KHÔNG CÓ MẶT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO GIẤY TRIỆU TẬP 2015

Người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý như thế nào?

13/08/2018


XỬ LÝ HÀNH VI GÂY CẢN TRỞ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ HÀNH VI GÂY CẢN TRỞ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án hành chính của Tòa án bị xử lý như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015? 

13/08/2018


XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH 2015

Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa hành chính được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015? Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử án không?

10/08/2018


KIỂM SÁT THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

KIỂM SÁT THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án hành chính thì bị xử lý như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


QUẢN LÝ NÀH NƯỚC VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

QUẢN LÝ NÀH NƯỚC VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


BUỘC THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

BUỘC THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn thi hành bản án hành chính người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

10/08/2018


THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Thi hành bản án hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn thi hành bản án hành chính là bao lâu?

10/08/2018


GIẢI THÍCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

GIẢI THÍCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án phải có văn bản giải thích và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp, gửi bản án.

10/08/2018


THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Những Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật có được thi hành không?

10/08/2018


KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án xét xử vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


CÔNG NHẬN GIẤY TỜ, TÀI LIỆU DO CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI LẬP

CÔNG NHẬN GIẤY TỜ, TÀI LIỆU DO CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI LẬP

Công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận hoặc do cá nhân cư trú ở nước ngoài gửi cho Tòa án Việt Nam qua dịch vụ bưu chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VẮNG MẶT ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VẮNG MẶT ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

Khi Xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài, Trường hợp nào Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài.

10/08/2018


HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Khi nhận được kết quả tống đạt và kết quả thu thập chứng cứ ở nước ngoài, trường hợp nào Tòa án sẽ quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.

10/08/2018


MỞ PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

MỞ PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Tòa án phải gửi thông báo thụ lý vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại, mở lại phiên họp, mở phiên tòa và mở lại phiên tòa trong văn bản thông báo thụ lý vụ việc cho đương sự ở nước ngoài.

10/08/2018


TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


bttop