Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng

Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng

Người có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định của Nhà nước về trồng rừng

Vi phạm quy định của Nhà nước về trồng rừng

Người được Nhà nước giao, cho thuê đất để trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư 100% nhưng thực hiện trồng rừng không đúng quy định của Nhà nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng  chuyển sang mục đích khác

Người có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về trồng lại rừng mới thay thế diện tích rừng được Nhà nước cho phép chuyển sang mục đích khác có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về khai thác gỗ

Vi phạm quy định về khai thác gỗ

Người có hành vi khai thác gỗ không đúng trình tự, thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về thiết kế khai thác gỗ

Vi phạm quy định về thiết kế khai thác gỗ

Người vi phạm các quy định về thiết kế khai thác gỗ có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 10 Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản:

05/01/2018


Xử phạt hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường và các dịch vụ lâm nghiệp

Xử phạt hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường  và các dịch vụ lâm nghiệp

Người có hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường và các dịch vụ lâm nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi lấn, chiếm rừng

Xử phạt hành vi lấn, chiếm rừng

Người có hành vi dịch chuyển mốc ranh giới rừng để chiếm giữ, sử dụng rừng trái pháp luật của chủ rừng khác, của Nhà nước thì có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

Vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về hành nghề kế toán

Vi phạm quy định về hành nghề kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về hành nghề kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 15 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm kê tài sản có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 13 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính

Vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và  công khai báo cáo tài chính

Hành vi vi phạm các quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về sổ kế toán

Vi phạm quy định về sổ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về sổ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 8 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 7 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm các quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hành vi vi phạm các quy định về phát hành hoa đơn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm các quy định về mua hóa đơn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm các quy định về in hóa đơn đặt in có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 35 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

05/01/2018


bttop