Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Ai là người có thẩm quyền kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm? Kiểm sát viên có quyền kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm không?

03/08/2018


THỦ TỤC NHẬN VÀ XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THỦ TỤC NHẬN VÀ XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thủ tục nhận và xem xét đơn đề nghị, thông báo, kiến nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì? Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


ĐIỀU KIỆN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

ĐIỀU KIỆN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì? Điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì?

03/08/2018


THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI ÁN HÀNH CHÍNH

Việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán phải mở phiên tòa phúc thẩm.

03/08/2018


THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

03/08/2018


THỜI HẠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

THỜI HẠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Thời hạn kháng cáo đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 07 ngày kể từ ngày tuyên án; Thời hạn kháng nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày.

03/08/2018


HIỆU LỰC CỦA BẢN ÁN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

HIỆU LỰC CỦA BẢN ÁN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án theo thủ tục rút gọn có thể bị kháng cáo, kháng nghị để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục rút gọn phúc thẩm.

03/08/2018


PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Phiên tòa xét xử vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn của Tòa án, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định.

03/08/2018


QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Trong thời hạn bao lâu thì Thẩm phán phải ra quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn? Nội dung Quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn bao gồm những gì?

03/08/2018


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

02/08/2018


ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính là gì? Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

02/08/2018


THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

02/08/2018


BẢN ÁN PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

BẢN ÁN PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Bản án phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

02/08/2018


TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÀNH CHÍNH

TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÀNH CHÍNH

Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính được thực hiện như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

02/08/2018


TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÀNH CHÍNH

TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÀNH CHÍNH

Trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị thì việc trình bày tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành theo quy định của pháp luật.

02/08/2018


NGƯỜI BỊ KIỆN SỬA ĐỔI HOẶC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

NGƯỜI BỊ KIỆN SỬA ĐỔI HOẶC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Trường hợp người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

02/08/2018


NGƯỜI KHỞI KIỆN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN TRƯỚC KHI MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

NGƯỜI KHỞI KIỆN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN TRƯỚC KHI MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


bttop