Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO VIỆN KIỂM SÁT

CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO VIỆN KIỂM SÁT

Trường hợp nào hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính? Thay đổi người giám định có thuộc trường hợp nào hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính không?

02/08/2018


CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO VIỆN KIỂM SÁT

CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO VIỆN KIỂM SÁT

Chuyển hồ sơ vụ án hành chính cho Viện kiểm sát được quy định như thế nào trong luật tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trường hợp nào Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính? Quyết định Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực khi nào?

02/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trường hợp nào Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính? Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực khi nào?

02/08/2018


TRƯỜNG HỢP KHÔNG MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TRƯỜNG HỢP KHÔNG MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên tòa trong các trường hợp nào? Trường hợp xét kháng cáo quá hạn có phải mở phiên tòa không?

02/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của Đương sự trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào tại luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của Kiểm sát viên trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào tại luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư ký phiên tòa được quy định như thế nào tại luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào tại luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


THAY ĐỔI, BỔ SUNG, RÚT KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THAY ĐỔI, BỔ SUNG, RÚT KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị vụ án hành chính được quy định như thế nào tại luật Tố tụng Hành chính 2015?

02/08/2018


THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM

THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án hành chính, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý, thụ lý vụ án hành chính để xét xử phúc thẩm theo quy định tại luật Tố tụng Hành chính 2015.

02/08/2018


HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị bản án được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015?

01/08/2018


THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Thời hạn kháng nghị đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày; Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày.

01/08/2018


NỘI DUNG KHÁNG NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT

NỘI DUNG KHÁNG NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát bao gồm những nội dung chính nào và được thể hiện dưới hình thức nào?

01/08/2018


KHÁNG CÁO QUÁ HẠN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KHÁNG CÁO QUÁ HẠN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.

01/08/2018


KIỂM TRA ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KIỂM TRA ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Sau khi nhận được đơn kháng cáo bản án hành chính, quyết định giải quyết vụ án hành chính, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của luật Tố tụng Hành chính 2015.

01/08/2018


THỜI HẠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

01/08/2018


ĐƠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ĐƠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Đơn kháng cáo bản án hành chính của Tòa án có những nội dung gì? Điều kiện của người kháng cáo là cá nhân?

01/08/2018


XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC PHÚC PHẨM

XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC PHÚC PHẨM

Trường hợp nào xét xử phúc thẩm vụ án hành chính? Ai có quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm?

01/08/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT ÁN VỤ ÁNH HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT ÁN VỤ ÁNH HÀNH CHÍNH

Hiệu lực của bản án, quyết định đình chỉ vụ án hành chính của Tòa án? Đương sự có quyền kháng cáo bản án, quyết định đình chỉ vụ án của Tòa án không?

01/08/2018


bttop