KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

HỒ SƠ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam  đươc pháp luật quy định như thế nào? Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án có thuộc Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam  không?

18/09/2018


TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm như thế nào?

18/09/2018


BUỒNG TẠM GIỮ THUỘC ĐỒN BIÊN PHÒNG

BUỒNG TẠM GIỮ THUỘC ĐỒN BIÊN PHÒNG

Trại tạm giam thuộc Đồn biên phòng đóng ở vùng sâu, vùng xa có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra được tổ chức buồng tạm giữ để quản lý, thực hiện chế độ tạm giữ đối với người bị tạm giữ theo quyết định.

18/09/2018


CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA TRẠI TẠM GIAM

CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA TRẠI TẠM GIAM

Trại tạm giam có phân trại tạm giam, khu giam giữ, buồng tạm giam, buồng tạm giữ, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng kỷ luật, phân trại quản lý phạm nhân.

18/09/2018


CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA NHÀ TẠM GIỮ

CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA NHÀ TẠM GIỮ

Nhà tạm giữ có buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng kỷ luật, buồng quản lý phạm nhân; có các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ, hoạt động tố tụng hình sự.

18/09/2018


TRƯỞNG NHÀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN GÌ?

TRƯỞNG NHÀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN GÌ?

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng nhà tạm giữ, trại tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp để bảo đảm thi hành án.

18/09/2018


NHÀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN GÌ?

NHÀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN GÌ?

Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


HOÀN TRẢ SỐ TIỀN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

HOÀN TRẢ SỐ TIỀN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành việc hoàn trả số tiền đã nộp để bảo đảm thi hành án của pháp nhân được thực hiện như thế nào?

18/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG AN CẤP HUYỆN KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG AN CẤP HUYỆN KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nhiệm vụ, quyền hạn của thuộc Công an cấp huyện, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân khi quản lý tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


TẠM GIỮ SỐ TIỀN PHÁP NHÂN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

TẠM GIỮ SỐ TIỀN PHÁP NHÂN ĐÃ NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Việc tạm giữ số tiền pháp nhân đã nộp để bảo đảm thi hành án được pháp luật tố tụng hình sự quy định như thế nào?

18/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẤP TỈNH, CẤP QUÂN KHU KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẤP TỈNH, CẤP QUÂN KHU KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh, cấp quân khu khi quản lý tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


THỦ TỤC PHÁP NHÂN NỘP TIỀN BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

THỦ TỤC PHÁP NHÂN NỘP TIỀN BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành thủ tục pháp nhân nộp tiền đảm bảo thi hành án tại kho bạc Nhà nước được thực hiện như thế nào?

18/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG KHI QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khi quản lý tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


HỆ THỐNG TỔ CHỨC CƠ QUAN THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CƠ QUAN THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


THỦ TỤC NỘP TIỀN TẠI NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN

THỦ TỤC NỘP TIỀN TẠI NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN

Theo quy định của pháp luật hiện hành thủ tục nộp tiền tại ngân hàng để đảm bảo thi hành án được quy định như nào?

18/09/2018


HỆ THỐNG TỔ CHỨC CƠ QUAN QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CƠ QUAN QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam bao gồm Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân.

18/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Người bị tạm giữ, tạm giam có quyền được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân không?

18/09/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình có thuộc các hành vi bị cấm khi thi hành tạm giữ, tạm giam không?

18/09/2018


MỨC TIỀN PHÁP NHÂN PHẢI NỘP ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN

MỨC TIỀN PHÁP NHÂN PHẢI NỘP ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN

Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp pháp nhân phạm tội hình sự thì mức tiền pháp nhân phải nộp để đảm bảo thi hành án là bao nhiêu?

18/09/2018


bttop