KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

Vấn đề phối hợp thực hiện quản lý việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/09/2018


XỬ LÝ TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

XỬ LÝ TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về vấn đề xử lý tì sản do phạm tội mà có theo Bộ luật tố tụng hình sự.

18/09/2018


ĐẶT TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ HÌNH SỰ

ĐẶT TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về đặt tiền để đảm bảo trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự.

17/09/2018


CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ, TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ, TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự vấn đề cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh được quy định như thế nào?

17/09/2018


BẮT TẠM GIAM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU DẪN ĐỘ

BẮT TẠM GIAM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU DẪN ĐỘ

Luật sư cho tôi hỏi về trường hợp bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ theo pháp luật hiện hành?

17/09/2018


CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về quy định cơ quan trung ương trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự.

17/09/2018


NGUYÊN TẮC HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NGUYÊN TẮC HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi về các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

17/09/2018


PHẠM VI HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHẠM VI HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Phạm vi hơp tác quốc tế được pháp luật tố tụng hình sự hiện hành quy định như thế nào?

17/09/2018


HỒ SƠ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

HỒ SƠ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

Hồ sơ bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác theo quy định pháp luật hiện hành.

17/09/2018


CHẤM DỨT VIỆC BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CHẤM DỨT VIỆC BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành khi nào sẽ chấm dứt việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác?

17/09/2018


QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

17/09/2018


ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của công ty Luật Huy Thành về việc đề nghị, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ trong tố tụng hình sự.

14/09/2018


CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi các biện pháp bảo vệ trong tố tụng hình sự có thể áp dụng để bảo vệ người bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm.

14/09/2018


CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ gồm những đối tượng nào?

14/09/2018


THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

13/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Theo pháp luật hiện hành quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong tố tụng hình sự gồm những gì?

13/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành?

13/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

13/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tôi có khiếu nại quyết định của Điều tra viên, giờ tôi muốn hỏi quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong tố tụng hình sự là gì?

13/09/2018


THỜI HIỆU KHIẾU NẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

13/09/2018


bttop