KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

11/10/2018


XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước. Vậy việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

11/10/2018


THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định. Vậy thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những khoản nào?

11/10/2018


THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định.

11/10/2018


THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

27/09/2018


PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

26/09/2018


KIỂM TOÁN TRƯỞNG XÉT DUYỆT DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN TRƯỞNG XÉT DUYỆT DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật về việc kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán.

26/09/2018


LẬP DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN

LẬP DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Việc lập dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện như nào theo pháp luật hiện hành?

26/09/2018


XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN

Xác định trọng yếu kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

26/09/2018


XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI DO KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI DO KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về việc xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

26/09/2018


ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập.

26/09/2018


KHẢO SÁT, THU THẤP THÔNG TIN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

KHẢO SÁT, THU THẤP THÔNG TIN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về việc khảo sát, thu thập thông tin chuẩn bị kiểm toán.

26/09/2018


YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán khi thực hiện hoạt động kiểm toán nhà nước là gì?

26/09/2018


CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG THẺ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG THẺ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Vấn đề về chế độ sử dụng thẻ của Kiểm toán viên nhà nước được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

26/09/2018


QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về quản lý và sử dụng thẻ kiểm toán viên nhà nước.

26/09/2018


THU HỒI, TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC.

THU HỒI, TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC.

Vấn đề thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào?

26/09/2018


CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp được cấp lại thẻ kiểm toán viên nhà nước? Và trình tự, thủ tục cấp lại thẻ như thế nào?

26/09/2018


CẤP MỚI, ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CẤP MỚI, ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Việc cấp mới, đổi thẻ kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

25/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN

Theo pháp luật hiện hành các trường hợp không được xem xét đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại thẻ gồm những trường hợp nào?

25/09/2018


THẨM QUYỀN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CẤP THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

THẨM QUYỀN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CẤP THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên nhà nước.

25/09/2018


bttop