KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI DO KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI DO KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về việc xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

26/09/2018


ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập.

26/09/2018


KHẢO SÁT, THU THẤP THÔNG TIN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

KHẢO SÁT, THU THẤP THÔNG TIN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về việc khảo sát, thu thập thông tin chuẩn bị kiểm toán.

26/09/2018


YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán khi thực hiện hoạt động kiểm toán nhà nước là gì?

26/09/2018


CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG THẺ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG THẺ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Vấn đề về chế độ sử dụng thẻ của Kiểm toán viên nhà nước được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

26/09/2018


QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về quản lý và sử dụng thẻ kiểm toán viên nhà nước.

26/09/2018


THU HỒI, TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC.

THU HỒI, TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC.

Vấn đề thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào?

26/09/2018


CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp được cấp lại thẻ kiểm toán viên nhà nước? Và trình tự, thủ tục cấp lại thẻ như thế nào?

26/09/2018


CẤP MỚI, ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CẤP MỚI, ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Việc cấp mới, đổi thẻ kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

25/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN

Theo pháp luật hiện hành các trường hợp không được xem xét đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại thẻ gồm những trường hợp nào?

25/09/2018


THẨM QUYỀN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CẤP THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

THẨM QUYỀN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CẤP THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên nhà nước.

25/09/2018


THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về thẻ kiểm toán viên nhà nước?

25/09/2018


CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc chuẩn bị triển khai kiểm tra trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo pháp luật hiện hành.

25/09/2018


LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra theo pháp luật hiện hành.

25/09/2018


CÁC BƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

CÁC BƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các bước tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

25/09/2018


ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật về việc đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

25/09/2018


TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Theo định của pháp luật thì trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong hoạt động kiểm toán nhà nước là gì?

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của đơn vị kiểm toán trực thuộc KTNN.

25/09/2018


KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật.

25/09/2018


bttop