KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về quy định pháp luật hiện về việc ký chứng từ kế toán? Thẩm quyền ký chứn từ kế toán?

31/07/2018


LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện về lập và lưu trữ chứng từ kế toán?

31/07/2018


CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Luật sư cho tôi hỏi chứng từ điện tử là gì? Quy định pháp luật hiện hành về chứng từ điện tử?

31/07/2018


NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Vậy nội dung chứng từ kế toán gồm những gì?

31/07/2018


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẦM TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẦM TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Trong hoạt động kế toán pháp luật đã có những quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán. Cụ thể đó là các hành vi sau:

31/07/2018


KỲ KẾ TOÁN

KỲ KẾ TOÁN

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

31/07/2018


ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

31/07/2018


NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

Kế toán là một lĩnh vực quan trọng, bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cũng cần vì nó sẽ là cơ sở để đảm bảo nguồn tài chính duy trì hoạt động. Do đó, Luật đặt ra các nguyên tắc kế toán.

31/07/2018


YÊU CẦU KẾ TOÁN

YÊU CẦU KẾ TOÁN

Mỗi nghành nghề, công việc đều đặt ra những yêu cầu khác nhau, trong lĩnh vực kế toán cũng vậy Luật cũng đặt ra những yêu cầu kế toán. Cụ thể:

31/07/2018


NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Vậy nhiệm vụ kế toán là gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

31/07/2018


VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

Người có hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng chỉ kế toán sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

Hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản sẽ bị xử phạt như nào theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm quy định về kiểm kê tài sản?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về bảo quản, lưu trữ hồ sơ dịch vụ kế toán cụ thể là không thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy định thì bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Khi có các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhằm khắc phục hậu quả thì pháp luật có quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kế toán.

06/06/2018


KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

Việc kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng được quy định tại Điều 58 Luật Hải quan 2014. Qua nó cho thấy rõ trách nhiệm cơ quan hải quan trong việc xử lý hàng tồn đọng.

30/05/2018


KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

Hiện này nhiều hành vi lợi dụng mang hàng hóa từ nước ngoài về trên danh nghĩa quà biếu, tặng để được miễn thuế. Do vậy việc kiểm tra, sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng rất cần thiết.

30/05/2018


bttop