KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật về vai trò của Quốc hội với kiểm toán nhà nước.

24/09/2018


NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Theo quy định của pháp luật quyền của đơn vị kiểm toán gồm những gì?

24/09/2018


ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành gồm những cơ quan nào?

24/09/2018


HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hủy hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Vấn đề bảo quản và khai thác hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ kiểm toán gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Việc công khai báo cáo kiểm toán góp phần đảm bảo sự minh bạch, tính khách quan cho hoạt động kiểm toán. Vậy vấn đề này được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

Việc kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán được thực hiện như nào?

24/09/2018


LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề lập và gửi báo cáo kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

Vấn đề thực hiện kiểm toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Vấn đề chuẩn bị kiểm toán được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi các bước của quy trình kiểm toán bao gồm những bước nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

Quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/09/2018


THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TOÁN

THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Theo pháp kiểm toán hiện hành thành phần đoàn kiểm toán gồm những ai?

20/09/2018


THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ ĐOÀN KIỂM TOÁN

THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ ĐOÀN KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi việc thành lập và giải thể đoàn kiểm toán được quy định ra sao?

20/09/2018


THỜI HẠN KIỂM TOÁN

THỜI HẠN KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của công ty tư vấn Luật Huy Thành thời hạn kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

20/09/2018


KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

20/09/2018


bttop