KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

Hệ thống tổ chức hải quan được quy định tại Điều 14 Luật hải quan năm 2014. Được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

22/05/2018


NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa,…qua biên giới. Nhiệm vụ của hải quan đối hoạt động về thuế xuất nhập khẩu là rất quan trọng đã được quy định cụ thể trong pháp luật.

22/05/2018


HÀNH VI CẤM TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

HÀNH VI CẤM TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Một điểm mới nổi bật so với Luật hải quan năm 2005 mà chúng ta cần phải kể đến đó là quy định tại Điều 10 Luật hải quan 2014 về các hành vi cấm trong lĩnh vực hải quan.

22/05/2018


PHÂN BIỆT THUẾ VỚI PHÍ LỆ PHÍ

PHÂN BIỆT THUẾ VỚI PHÍ LỆ PHÍ

Giữa thuế với phí và lệ phí có những nét tương đồng làm người ta dễ nhầm lẫn. Việc phân biệt thuế với phí lệ phí có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động ngân sách nhà nước.

22/05/2018


PHÂN BIỆT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

PHÂN BIỆT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Phí và lệ phí là một trong các nguồn hình thành ngân sách nhà nước. Hai khái niệm này thường rất dễ nhầm lẫn do vậy việc phân biệt phí và lệ phí là rất cần thiết nhằm làm rõ sự khác biệt giữa chúng.

22/05/2018


NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH

Có thể thấy nhiệm vụ quyền hạn quốc hội trong hoạt động ngân sách là vô cùng quan trọng. Thể hiện sự giám sát của cơ quan quyền lực, đảm bảo tính công khai minh bạch của hoạt động ngân sách.

21/05/2018


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM

Kế hoạch tài chính 05 năm là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Được quy định cụ thể trong luật ngân sách nhà nước năm 2015.

21/05/2018


GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG

GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG

Các thủ tục ngân sách Nhà nước phải được công khai và ngân sách Nhà nước chịu sự giám sát của cộng đồng. Sự giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng bảo đảm được quyền quyết định, khách quan.

21/05/2018


HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH

Những người có các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách đã được quy định cụ thể trong luật ngân sách nhà nước năm 2015 sẽ bị coi là vi phạm pháp luật ngân sách và sẽ bị xử phạt.

19/05/2018


MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách được thể hiện rõ qua tính độc lập và tính phụ thuộc lẫn nhau.

19/05/2018


BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là một trong các nguồn thu bổ sung ngân sách địa phương. Gồm số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu.

18/05/2018


CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Công khai ngân sách nhà nước là một trong các nguyên tắc cơ bản của hoạt động ngân sách nhà nước. Nhằm đảm bảo sự minh bạch, tránh được các khoản thu, chi bất minh của ngân sách nhà nước.

18/05/2018


QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

18/05/2018


LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Lãnh đạo kho bạc Nhà nước là là những người giữa  vai trò chủ chốt, quản lý kho bạc. Pháp luật có quy định chi tiết về lãnh đạo kho bạc nhà nước sẽ gồm những đối tượng nào.

18/05/2018


VỊ TRÍ CHỨC NĂNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước có vai trò quản lý NSNN, các quỹ Nhà nước, đồng thời huy động vốn cho NS và cho đầu tư phát triển. Do vậy, vị trí chức năng kho bạc nhà nước trong hoạt động ngân sách rất quan trọng.

18/05/2018


QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Quỹ tài chính nhà ngoài ngân sách có mục đích sử dụng riêng biệt, hỗ trợ ngân sách nhà nước đảm bảo một số mục tiêu xã hội cụ thể (như Quỹ hỗ trợ nông nghiệp, Quỹ đường bộ…)

18/05/2018


CƠ CẤU LUẬT THUẾ

CƠ CẤU LUẬT THUẾ

Luật thuế là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về loại thuế mà nó hướng tới. Cơ cấu luật thuế nhìn chung nó phản ánh được nội dung cần thiết của một loại thuế để có thể phân biệt với luật thuế khác.

17/05/2018


TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Lập dự toán là cơ sở cho các khâu tiếp theo của quy trình NSNN. Nên trình tự lập dự toán ngân sách phải triệt để tuân theo pháp luật để có được bản dự toán hoàn chỉnh làm cơ sở cho các bước sau.

17/05/2018


VAI TRÒ CHỦ ĐẠO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

VAI TRÒ CHỦ ĐẠO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp là ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó vai trò chủ đạo ngân sách trung ương còn ngân sách địa phương giữ vai trò chủ động.

17/05/2018


NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Một trong những vấn đề quan trọng của ngân sách đó là các nguyên tắc cơ bản. Trong đó phải kể đến nguyên tắc ngân sách toàn diện với nội dung và có những ngoại lệ riêng.

17/05/2018


bttop