KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thủ tục đăng ký xóa thế chấp

Thủ tục đăng ký xóa thế chấp

Việc đăng ký xoá thế chấp được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định

05/01/2018


Công chứng bản dịch

Công chứng bản dịch

Những văn bản dịch thuật được công chứng theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

05/01/2018


Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Công chứng năm 2014, việc công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Công chứng năm 2014 thì Công chứng di chúc được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định:

05/01/2018


Công chứng hợp đồng ủy quyền

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Theo Luật Công chứng năm 2014 thì Hợp đồng uỷ quyền phải được công chứng theo trình tự, thủ tục quy định:

05/01/2018


Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.

05/01/2018


Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng, Văn bản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,  quyền sử dụng đất và nhà ở

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản

Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản

Việc chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Chứng thực Văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Việc chứng thực Văn bản từ chối nhận di sản phải thực hiện theo trình tự, thủ tục Luật định.

05/01/2018


Chứng thực di chúc

Chứng thực di chúc

Việc chứng thực di chúc phải thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định

05/01/2018


Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

05/01/2018


Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho người khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

05/01/2018


Quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop