KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các vấn đề liên quan đến giá, các cơ quan, cá nhân, tổ chức phải lưu ý đến các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá.

04/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty cổ phần có thể được chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

03/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Việc chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên được thực hiện theo những phương thức nào? Thủ tục thực hiện chuyển đổi được quy định như thế nào?

03/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Vấn đề chuyển đổi công ty chính là thay đổi loại hình pháp lý của công ty. Khi bị chuyển đổi, doanh nghiệp bị chuyển đổi sẽ phải thực hiện những thủ tục nhất định. Vậy việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần được quy định như thế nào?

03/07/2018


QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Việc quản lý doanh nghiệp tư nhân là một trong những vấn đề rất quan trọng, liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy trong doanh nghiệp tư nhân, việc quản lý doanh nghiệp được quy định như thế nào?

03/07/2018


VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

03/07/2018


THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Trong công ty hợp danh, ngoài thành viên hợp danh còn có thành viên góp vốn. So với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn sẽ có những hạn chế nhất định về quyền. Vậy thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có các quyền và nghĩa vụ gì?

03/07/2018


TRIỆU TẬP HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

TRIỆU TẬP HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Trong công ty hợp danh, tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Vậy việc triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh được thực hiện như thế nào, ai là người có thẩm quyền triệu tập?

29/06/2018


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Khi trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh, các cá nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

29/06/2018


ĐIỀU HÀNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Việc điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là một vấn đề rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Việc điều hành kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý, điều hành và phân chia lợi nhuận. Vậy việc điều hành kinh doanh của công ty hợp danh được quy định như thế nào?

29/06/2018


CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN

Việc công khai thông tin công ty cổ phần là một hoạt động bắt buộc trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy việc công khai thông tin của công ty cổ phần được quy định như thế nào?

22/06/2018


TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần trong quá trình hoạt động phải thực hiện hoạt động báo cáo hàng năm. Vậy việc trình báo cáo hằng năm của công ty cổ phần được thực hiện như thế nào?

22/06/2018


KIỂM SOÁT VIÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

KIỂM SOÁT VIÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có từ 03 đến 05 thành viên là các  kiểm soát viên. Để trở thành Kiểm soát viên trong công ty cổ phần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

22/06/2018


BAN KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

BAN KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban kiểm soát  trong công ty cổ phần có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

22/06/2018


HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần, có nhiều hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị chấp thuận.

22/06/2018


QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC,TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC,TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp nhất định.

22/06/2018


NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Việc xác định trách nhiệm của người quản lý công ty trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

22/06/2018


CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN TRONG CÔNG TY CỔ PHẨN

CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN TRONG CÔNG TY CỔ PHẨN

Việc công khai các lợi ích liên quan trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Nếu Điều lệ công ty không có quy định chặt chẽ hơn thì áp dụng quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

22/06/2018


TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một trong 5 loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp năm 2014. Trong quá trình sử dụng lao động, công ty cổ phần cũng phải thực hiện trả lương theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương. Vấn đề tiền lương trong công ty cổ phần bao gồm các vấn đề như sau:

22/06/2018


GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong công ty cổ phần, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Vậy chế độ Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?

22/06/2018


bttop