KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Việc đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

05/01/2018


Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết theo quy định.

05/01/2018


Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty…

05/01/2018


Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

05/01/2018


Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định.

05/01/2018


Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề theo quy định.

05/01/2018


Quyền của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có các quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty…

05/01/2018


Thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

05/01/2018


Hạn chế sở hữu chéo giữa các Công ty

Hạn chế sở hữu chéo giữa các Công ty

Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau…

05/01/2018


Quản lý, sử dụng con dấu doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng con dấu của mình theo theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

05/01/2018


Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất.

05/01/2018


Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu theo quy định.

05/01/2018


Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tư pháp nơi Quản tài viên đăng ký hành nghề.

05/01/2018


Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật

05/01/2018


Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thuộc một trong các trường hợp luật định

05/01/2018


bttop