KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu theo quy định.

05/01/2018


Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tư pháp nơi Quản tài viên đăng ký hành nghề.

05/01/2018


Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật

05/01/2018


Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thuộc một trong các trường hợp luật định

05/01/2018


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục luật định

05/01/2018


Đặt tên hộ kinh doanh

Đặt tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh được đặt theo quy định của pháp luật

05/01/2018


Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện quy định

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện quy định

05/01/2018


Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn bao lâu?

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn bao lâu?

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh

05/01/2018


Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

05/01/2018


Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

05/01/2018


Quyền thành lập hộ kinh doanh

Quyền thành lập hộ kinh doanh

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định

05/01/2018


Thủ tục tạm dừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thủ tục tạm dừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Doanh nghiệp muốn tạm dừng kinh doanh thực hiện các thủ tục theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

05/01/2018


Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

05/01/2018


Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ

05/01/2018


Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

05/01/2018


bttop