KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ THẨM PHÁN

Khi giải quyết vụ việc phá sản, Tòa án phải tiến hành thành lập các tổ Thẩm phán để giải quyết từng giai đoạn trong thủ tục phá sản. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ Thẩm phán bao gồm những gì?

17/08/2018


THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Việc thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

THÀNH LẬP TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên thành lập tổ Thẩm phán bằng cách trực tiếp chỉ định một tổ gồm 03 thẩm phán xem xét, giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

17/08/2018


NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản, Tòa án nhân dân phải tiến hành thông báo doanh nghiệp phá sản tới các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản bao gồm những nội dung gì? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN SAU KHI CÓ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN SAU KHI CÓ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Để hiểu rõ hơn về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

17/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁ SẢN

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lập xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản của tổ chức tín dụng, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản.

17/08/2018


QUYỀN THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

QUYỀN THAM GIA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Khi tiến hành thủ tục phá sản, ai sẽ có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


BÙ TRỪ NGHĨA VỤ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN

BÙ TRỪ NGHĨA VỤ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Sau khi Tòa án nhân dân có quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản.

16/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực trong giải quyết phá sản được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


TUYÊN BỐ GIAO DỊCH VÔ HIỆU TRONG VỤ VIỆC PHÁ SẢN

TUYÊN BỐ GIAO DỊCH VÔ HIỆU TRONG VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Việc tuyên bố giao dịch vô hiệu trong giải quyết thủ tục phá sản được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ HOẶC MƯỢN KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ HOẶC MƯỢN KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì phải tiến hành trả lại tài sản thuê hoặc mượn. Vậy việc trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

16/08/2018


NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Khi tiến hành giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, có một vấn đề cần lưu ý đó chính là nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh.

16/08/2018


BẢO ĐẢM CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

BẢO ĐẢM CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Cán bộ công đoàn trong quá trình hoạt động được bảo đảm hoạt động theo quy định của pháp luật để phát huy tốt vai trò của mình. Vậy vấn đề bảo đảm cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào?

16/08/2018


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN CÔNG ĐOÀN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN CÔNG ĐOÀN

Trong hoạt động công đoàn sẽ phát sinh các tranh chấp về quyền công đoàn. Vậy việc giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn được thực hiện như thế nào?

16/08/2018


BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn. Công đoàn các cấp được bảo đảm các điều kiện hoạt động để phát huy tốt nhất các vai trò của mình. Vậy vấn đề bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn được quy định như thế nào?

16/08/2018


XÁC ĐỊNH TIỀN LÃI ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

XÁC ĐỊNH TIỀN LÃI ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Vấn đề xác định tiền lãi đối với khoản nợ khi giải quyết phá sản của các doanh nghiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


CHI PHÍ QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

CHI PHÍ QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vậy mức cụ thể các chi phí được quy định như thế nào?

16/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

TẠM ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề trong những trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


bttop