KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ HỢP LỆ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ HỢP LỆ

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Khi đó, cần lưu ý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ là như thế nào để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

19/06/2018


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp một cách...

19/06/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm: Ở cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh); ở cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp...

19/06/2018


NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần tuân thủ nguyên tắc áp dụng...

19/06/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2014.  Vậy các doanh nghiệp này có các quyền và nghĩa vụ gì?

19/06/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và các Luật khác có liên quan. Doanh nghiệp có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

19/06/2018


QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Khi Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn.

01/06/2018


TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trong một số trường hợp theo pháp luật quy định, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể bị Tòa án trả lại. Người nộp đơn không đồng ý với việc trả lại đơn yêu cầu, có thể đề nghị xem xét, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

01/06/2018


QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

Khi  nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn phải nộp tạm ứng chi phí phá sản trừ các trường hợp không phải nộp theo quy định. Vậy chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản được pháp luật quy định như thế nào?

01/06/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN

Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên...

01/06/2018


QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ GÌ?

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ GÌ?

Trong quá trình hành nghề, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có các quyền và nghĩa vụ vụ nhất định. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định cụ thể trong Luật phá sản 2014.

01/06/2018


THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật

01/06/2018


MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

MẤT CON DẤU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, công ty tôi có đăng ký sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vừa qua con dấu đã bị mất. Vậy công ty tôi phải giải quyết vấn đề mất con dấu như  thế nào để đảm bảo được quyền lợi?

12/03/2018


CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty tôi là công ty quảng cáo nước ngoài, có văn phòng đại diện ở Việt Nam và đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Nhưng do sự cố nên đã bị mất thì có được cấp lại giấy phép văn phòng đại diện không?

09/03/2018


TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Tôi là chủ công ty TNHH MV, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập nên tôi muốn đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài. Vậy tôi cần tuân thủ những yêu cầu gì?

09/03/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Tôi vừa mới được ủy quyền làm người đại diện cho chủ sở hữu doanh nghiệp Y trong thời gian chủ doanh nghiệp đi công tác ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi được ủy quyền?

09/03/2018


ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Tôi đang là một cổ đông lớn tại công ty cổ phần T, sắp tới tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài và muốn ủy quyền cho người khác đại diện cho tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong công ty. Vậy tôi muốn hỏi việc ủy quyền người đại diện trong doanh nghiệp có cần lập thành văn bản không? Nếu có thì văn bản bao gồm những nội dung gì?

09/03/2018


GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giao dịch thương mại giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên An Phước với doanh nghiệp tư nhân B- chủ sở hữu là mẹ đẻ của giám đốc công ty An Phước có cần sự chấp thuận của hội đồng thành viên không?

27/02/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

Công ty hợp danh G là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông- bà E tại Công ty Cổ phần Y. Công ty G có trách nhiệm gì trong việc tham gia các cuộc họp cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của bà E?

23/02/2018


GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có thuê tôi về làm giám đốc trong nhiệm kỳ là 5 năm. Vậy, tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

22/02/2018


bttop