KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và...

20/06/2018


CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: mô hình gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc mô hình gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Vậy chủ tịch...

20/06/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ thực hiện việc chia lợi nhuận cho các thành viên. Việc chia lợi nhuận phải đáp ứng các điều kiện luật định. Vậy điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

20/06/2018


TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Một cá nhân muốn trở thành Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định. Vậy tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

20/06/2018


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

20/06/2018


XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cùng với đó là các quyền được bán, tặng cho phần vốn góp của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp đặc biệt mà...

20/06/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Việc thực hiện góp...

20/06/2018


QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

20/06/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

20/06/2018


CHẤM DỨT TỒN TẠI CỦA CÔNG TY BỊ CHIA, CÔNG TY BỊ HỢP NHẤT, CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

CHẤM DỨT TỒN TẠI CỦA CÔNG TY BỊ CHIA, CÔNG TY BỊ HỢP NHẤT, CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Khi một doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất hay sáp nhập thì sẽ chấm dứt tồn tại. Việc chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập phải thực hiện theo trình tự thủ tục luật định.

20/06/2018


THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan nhà nước đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như thế nào?

20/06/2018


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công...

20/06/2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ HỢP LỆ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ HỢP LỆ

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Khi đó, cần lưu ý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ là như thế nào để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

19/06/2018


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp một cách...

19/06/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm: Ở cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh); ở cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp...

19/06/2018


NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần tuân thủ nguyên tắc áp dụng...

19/06/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2014.  Vậy các doanh nghiệp này có các quyền và nghĩa vụ gì?

19/06/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và các Luật khác có liên quan. Doanh nghiệp có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

19/06/2018


QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Khi Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn.

01/06/2018


QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ PHÁ SẢN, TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN

Khi  nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người nộp đơn phải nộp tạm ứng chi phí phá sản trừ các trường hợp không phải nộp theo quy định. Vậy chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản được pháp luật quy định như thế nào?

01/06/2018


bttop