KIẾN THỨC TỔNG HỢP

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; sử dụng phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

17/10/2018


TỪ CHỐI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

TỪ CHỐI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp nào?

17/10/2018


THỜI HẠN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

THỜI HẠN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Luật sư cho tôi hỏi, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

17/10/2018


TRA CỨU THÔNG TIN ĐỂ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

TRA CỨU THÔNG TIN ĐỂ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Việc tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện như thế nào và được thực hiện ở đâu?

17/10/2018


THỦ TỤC YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

THỦ TỤC YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Cá nhân, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải thực hiện theo đúng thủ tục. Vậy thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được quy định như thế nào?

17/10/2018


THỦ TỤC YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

THỦ TỤC YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp theo trình tự, thủ tục theo quy định. Vậy thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thực hiện như thế nào?

17/10/2018


THẨM QUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

THẨM QUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các cá nhân, tổ chức theo quy định.

17/10/2018


PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

17/10/2018


LẬP LÝ LỊCH TƯ PHÁP

LẬP LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Sở Tư pháp nơi người bị kết án thường trú lập Lý lịch tư pháp của người đó; trường hợp không xác định được nơi thường trú thì Sở Tư pháp nơi người bị kết án tạm trú lập Lý lịch tư pháp.

17/10/2018


BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Trường hợp thông tin lý lịch tư pháp chưa đầy đủ, có sai sót, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đề nghị cơ quan, tổ chức đã cung cấp thông tin bổ sung, đính chính thông tin lý lịch tư pháp.

17/10/2018


NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

Nhiệm vụ của cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích được quy định như thế nào?

17/10/2018


NHIỆM VỤ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

NHIỆM VỤ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

Nhiệm vụ của Tòa án trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích được quy định như thế nào?

17/10/2018


NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.

17/10/2018


TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Quy định của pháp luật về trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.

17/10/2018


TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ SANG DỰ ÁN PPP

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ SANG DỰ ÁN PPP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư sang dự án PPP.

17/10/2018


CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

CÔNG BỐ DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Công bố dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất được quy định như thế nào theo quy định pháp luật.

17/10/2018


NGUỒN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

NGUỒN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên...

17/10/2018


QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Quy định của pháp luật về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất.

17/10/2018


HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SANG DỰ ÁN PPP

HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SANG DỰ ÁN PPP

Luật sư cho tôi hỏi về hình thức chuyển đổi dự án đầu tư công sang dự án PPP được quy định như thế nào?

17/10/2018


NHIỆM VỤ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

NHIỆM VỤ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và tại Sở Tư pháp. Vậy nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

17/10/2018


bttop