KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Quy định chung về bảo vệ môi trường làng nghề

Quy định chung về bảo vệ môi trường làng nghề

Quy định chung về bảo vệ môi trường làng nghề được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của các cơ quan

Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của các cơ quan

Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của các cơ quan được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất với khu vực bị ô nhiễm trong chiến tranh

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất với khu vực bị ô nhiễm trong chiến tranh

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại sử dụng trong chiến tranh được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Mức miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng

Mức miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng

Có một số trường hợp sẽ được xem xét để miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường. Vậy mức miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


Trường hợp miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng

Trường hợp miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng

Trong một số trường hợp, các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng.

21/01/2019


Mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo pháp luật hiện hành, mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


Xác định và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất

Xác định và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất

Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng

Trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng

Trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm báo cháy chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng chỉ huy chữa cháy rừng

Trách nhiệm báo cháy chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng chỉ huy chữa cháy rừng

Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm của quỹ bảo vệ môi trường trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của quỹ bảo vệ môi trường trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của quỹ bảo vệ môi trường trong công tác bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng

Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng

Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng được tiến hành theo các nội dung cụ thể. Vậy kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm của Bộ. ngành trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của Bộ. ngành trong công tác bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

21/01/2019


Tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng

Tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng

Chủ rừng có trách nhiệm tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng.

21/01/2019


Xác nhận hoàn thành phương án, phương án bổ sung

Xác nhận hoàn thành phương án, phương án bổ sung

Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án hoặc phương án bổ sung bảo vệ môi trường.

21/01/2019


Yêu cầu về phòng cháy đối với dự án phát triển rừng

Yêu cầu về phòng cháy đối với dự án phát triển rừng

Khi lập dự án phát triển rừng phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật. Vậy yêu cầu về phòng cháy đối với dự án phát triển rừng được quy định như thế nào?

21/01/2019


bttop