KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

Những đối tượng theo quy định sẽ được xét để được cấp thẻ nhà báo.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Nhà báo có quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức theo quy định.

05/01/2018


Thông tin được cung cấp theo yêu cầu

Thông tin được cung cấp theo yêu cầu

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình…được cung cấp theo yêu cầu nếu đủ điều kiện cung cấp theo quy định.

05/01/2018


Xử lý thông tin công khai không chính xác

Xử lý thông tin công khai không chính xác

Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính…

05/01/2018


Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

Một số các thông tin theo luật định phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử…

05/01/2018


Hình thức, thời điểm công khai thông tin

Hình thức, thời điểm công khai thông tin

Thông tin được công khai thông qua một số các hình thức như đăng công báo, đăng trên thông tin đại chúng, công thông tin điện tử…

05/01/2018


Thông tin phải được công khai

Thông tin phải được công khai

Các thông tin theo quy định phải được công khai rộng rãi cho mọi người dân…

05/01/2018


Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu. Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản…

05/01/2018


Đảm bảo điều kiện vui chơi cho trẻ

Đảm bảo điều kiện vui chơi cho trẻ

Nhà nước có chính sách ưu tiên trẻ em khi sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch và tham quan di tích, thắng cảnh…

05/01/2018


Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ

Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ

Nhà nước bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức qua các kênh thông tin, truyền thông phù hợp…

05/01/2018


Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe…

05/01/2018


Bảo đảm về giáo dục cho trẻ

Bảo đảm về giáo dục cho trẻ

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học…

05/01/2018


Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của Công dân trong việc tiếp cận thông tin

Quyền và nghĩa vụ của Công dân trong việc tiếp cận thông tin

Công dân có quyền và nghĩa vụ trong việc tiếp cận các thông tin theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thông tin công dân tiếp cận có điều kiện

Thông tin công dân tiếp cận có điều kiện

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

05/01/2018


Thông tin Công dân không được tiếp cận

Thông tin Công dân không được tiếp cận

Công dân không được phép tiếp cận các thông tin thuộc bí mật Nhà nước…

05/01/2018


Quyền tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin

Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin…

05/01/2018


Giấy phép hoạt động báo chí

Giấy phép hoạt động báo chí

Cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.

05/01/2018


Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG

Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG

Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG phải đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


bttop