KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Tiêu chí rừng trồng

Tiêu chí rừng trồng

Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng. Vậy tiêu chí rừng trồng được quy định như thế nào?

17/01/2019


Phát triển công nghiệp môi trường

Phát triển công nghiệp môi trường

Phát triển công nghiệp môi trường được pháp luật quy định như thế nào?  

17/01/2019


Tiêu chí rừng tự nhiên

Tiêu chí rừng tự nhiên

Rừng tự nhiên là gì? Tiêu chí rừng tự nhiên được quy định như thế nào?

17/01/2019


Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Quy định về phân loại rừng

Quy định về phân loại rừng

Để đảm bảo cho công tác quản lý rừng hiệu quả, hiện nay các quy định của pháp luật pháp luật quy định về phân loại rừng rất cụ thể.

17/01/2019


Phát triển dịch vụ môi trường

Phát triển dịch vụ môi trường

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp phát triển dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư

17/01/2019


Quỹ bảo vệ môi trường là gì?

Quỹ bảo vệ môi trường là gì?

Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

17/01/2019


Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đến lâm nghiệp. Vậy chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp bao gồm những gì?

17/01/2019


Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp

Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp

Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Mọi hoạt động lâm nghiệp đều phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp theo quy định.

17/01/2019


Phí bảo vệ môi trường

Phí bảo vệ môi trường

Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường.

17/01/2019


Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường

Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường

Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


bttop