KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của Công dân trong việc tiếp cận thông tin

Quyền và nghĩa vụ của Công dân trong việc tiếp cận thông tin

Công dân có quyền và nghĩa vụ trong việc tiếp cận các thông tin theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thông tin công dân tiếp cận có điều kiện

Thông tin công dân tiếp cận có điều kiện

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

05/01/2018


Thông tin Công dân không được tiếp cận

Thông tin Công dân không được tiếp cận

Công dân không được phép tiếp cận các thông tin thuộc bí mật Nhà nước…

05/01/2018


Quyền tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin

Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin…

05/01/2018


Giấy phép hoạt động báo chí

Giấy phép hoạt động báo chí

Cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.

05/01/2018


Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG

Điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG

Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG phải đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Điều kiện đối với thương nhân phân phối khí

Điều kiện đối với thương nhân phân phối khí

Thương nhân phân phối khí là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

Thương nhân sản xuất, chế biến khí là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ về tốc độ và khoảng cách

Nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ  về tốc độ và khoảng cách

Người tham gia giao thông trên đường bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe

05/01/2018


Các trường hợp phải giảm tốc độ

Các trường hợp phải giảm tốc độ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định

05/01/2018


Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Việc cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thẻ căn cước công dân được đổi, cấp lại nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn luật định

05/01/2018


Trình tự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Trình tự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phân bổ trên địa bàn, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ theo trình tự quy định

05/01/2018


Phong, thăng, giáng cấp bậc hàm trong nghĩa vụ Công an nhân dân

Phong, thăng, giáng cấp bậc hàm trong nghĩa vụ Công an nhân dân

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ

05/01/2018


Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp khi tham gia  nghĩa vụ Công an nhân dân

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

05/01/2018


bttop