KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

16/01/2019


Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

Quy định của pháp luật hiện hành về các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình?

16/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình

Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Các hành vi bạo lực gia đình

Các hành vi bạo lực gia đình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các hành vi bạo lực gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

16/01/2019


Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình là gì?

16/01/2019


Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định pháp luật.

16/01/2019


Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình

Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình

Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường

Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường

Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường

Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường

Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Thống kê môi trường là gì?

Thống kê môi trường là gì?

Thống kê môi trường là hoạt động điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề môi trường theo không gian và thời gian.

16/01/2019


Chỉ thị môi trường là gì?

Chỉ thị môi trường là gì?

Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường.

16/01/2019


bttop