KIẾN THỨC TỔNG HỢP

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện?

21/06/2018


THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

21/06/2018


THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh?

21/06/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trên địa bàn Thừa Thiên Huế được quy định như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

21/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

Tôi muốn tố cáo về hành vi thải nước thải độc hại ra môi trường của một công ty, nếu tôi nộp đơn tố cáo thì thủ tục xử lý đơn tố cáo được thực hiện như nào?

21/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Quy định của pháp luật về thủ tục xử lý đơn khiếu nại?

21/06/2018


THỦ TỤC THAM VẤN Ý KIẾN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

THỦ TỤC THAM VẤN Ý KIẾN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

20/06/2018


THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ môi trường để khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chưa lập  kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

20/06/2018


THỦ TỤC THAM VẤN Ý KIẾN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC THAM VẤN Ý KIẾN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thủ tục tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành?

19/06/2018


THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

19/06/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GÁO

THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GÁO

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo?

19/06/2018


THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Luật sư cho tôi hỏi về trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của pháp luật hiện hành?

19/06/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của pháp luật hiện hành?

19/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO

TƯ VẤN THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Việc thay đổi trụ sở tổ chức tôn giáo phải tuân theo những thủ tục nhất định. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo?

19/06/2018


CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc?

19/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO

TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương. Vậy thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo được quy định như nào?

19/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Tôi ở Huế, hiện đang có vấn đề thắc mắc về thủ tục đăng ký người vào tu mong luật sư giải đáp?

19/06/2018


TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tặng giấy khen chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị?

19/06/2018


TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT

TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tặng giấy khen chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt?

19/06/2018


TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

TẶNG GIẤY KHEN CHỦ TỊCH UBND XÃ VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tặng giấy khen chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất?

19/06/2018


bttop