KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Cá nhân nào hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh

Cá nhân nào hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh

Quy định của pháp luật về cá nhân nào hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh?

15/01/2019


Công khai thông tin môi trường

Công khai thông tin môi trường

Công khai thông tin môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Công bố, cung cấp thông tin môi trường

Công bố, cung cấp thông tin môi trường

Công bố, cung cấp thông tin môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Thu thập và quản lý thông tin môi trường

Thu thập và quản lý thông tin môi trường

Thu thập và quản lý thông tin môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Thông tin môi trường

Thông tin môi trường

Thông tin môi trường gồm số liệu, dữ liệu về thành phần môi trường, các tác động đối với môi trường….

15/01/2019


Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Trách nhiệm quan trắc môi trường

Trách nhiệm quan trắc môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quan trắc môi trường không?

15/01/2019


Hệ thống quan trắc môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường được quy định như thế nào? Các tổ chức tham gia hệ thống quan trắc môi trường gồm các tổ chức nào?

15/01/2019


Chương trình quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường quốc gia gồm chương trình quan trắc môi trường lưu vực sông và hồ liên tỉnh.

15/01/2019


Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc

Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc

Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Hoạt động quan trắc môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường là gì và được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường

Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn môi trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

15/01/2019


Tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường khác.

15/01/2019


Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

14/01/2019


Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

14/01/2019


Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài

Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài

Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài là ai? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/01/2019


Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài

Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài

Chứng thư số nước ngoài là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp. Vậy điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những gì?

14/01/2019


Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/01/2019


Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với thuê bao

Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với thuê bao

Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với thuê bao được quy định như thế nào?

14/01/2019


Yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

Yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

Yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được pháp luật quy định như thế nào?

14/01/2019


bttop