KIẾN THỨC TỔNG HỢP

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập phái đáp ứng các điều kiện theo quy định khi thành lập. Vậy điều kiện thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư.

16/10/2018


KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển và giáo dục hòa nhập có hai loại hình: công lập và ngoài công lập. Do đó kinh phí hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển và giáo dục hòa nhập của hai loại hình này là khác nhau.

15/10/2018


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật. Vậy chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ phát triển và giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

15/10/2018


KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Khái niệm và phân loại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đối với ngừi khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật.

15/10/2018


PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Phương thức giáo dục người khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt.

15/10/2018


GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật. Các chính sách giáo dục đối với người khuyết tật luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm.

15/10/2018


PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của người khuyết tật là biện pháp thực hiện tại cộng đồng nhằm chuyển giao kiến thức về vấn đề khuyết tật, kỹ năng phục hồi và thái độ tích cực đến người khuyết tật, gia đình của họ và cộng đồng nhằm tạo sự bình đẳng về cơ hội và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật.

15/10/2018


CƠ SỞ CHỈNH HÌNH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CƠ SỞ CHỈNH HÌNH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

15/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật. Cụ thể trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp. Vậy việc khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI NƠI CƯ TRÚ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI NƠI CƯ TRÚ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tại nơi cư trú. Vậy việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú cho người khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật.

15/10/2018


GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

15/10/2018


THỦ TỤC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú. Vậy thủ tục xác định mức độ khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước luôn có những chính sách bảo vệ người khuyết tật trong đời sống, sinh hoạt. Luật khuyết tật đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật.

15/10/2018


PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật. Vậy phương pháp xác định mức độ khuyết tật được quy định như thế nào?

15/10/2018


HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập.

15/10/2018


THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

15/10/2018


bttop