LAO ĐỘNG

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Với mục tiêu đảm bảo cho công đoàn hoạt động một cách hiệu quả, phát huy tốt nhất các vai trò của mình, ngân sách nhà nước sẽ có sự hỗ trợ nhất định đối với kinh phí công đoàn. Vậy việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ được thực hiện như thế nào?

23/08/2018


CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ CHO TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ CHO TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Trong quá trình quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, ngân sách địa phương sẽ có sự hỗ trợ cho công đoàn một số kinh phí. Vậy các nội dung được ngân sách địa phương hỗ trợ bao gồm những gì?

23/08/2018


NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với tài chính công đoàn một số khoản kinh phí, nhằm đảm bảo cho tài chính công đoàn được đảm bảo, sử dụng một cách hiệu quả nhất.

23/08/2018


NGUỒN ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

NGUỒN ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Việc đóng kinh phí công đoàn sẽ tạo ra nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động của công đoàn, giúp công đoàn hoàn thành được các trách nhiệm của mình đối với người lao động, người sử dụng lao động và đối với Nhà nước. Vậy nguồn đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào?

23/08/2018


ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

Việc đóng kinh phí công đoàn là nghĩa vụ của mỗi đoàn viên công đoàn. Vậy phương thức đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào?

23/08/2018


MỨC ĐÓNG VÀ CĂN CỨ ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

MỨC ĐÓNG VÀ CĂN CỨ ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp. Vậy mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào?

23/08/2018


ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

23/08/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vậy nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định như thế nào?

22/08/2018


ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Khi gia nhập công đoàn, các đoàn viên công đoàn sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Vậy đoàn viên công đoàn có các quyền và nghĩa vụ gì?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Ngoài việc thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, công đoàn còn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn có vai trò to lớn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vậy quyền, trách nhiệm của công đoàn trong lĩnh vực này được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO ĐÌNH CÔNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO ĐÌNH CÔNG

Công đoàn có những quyền và trách nhiệm  trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỞI KIỆN, THAM GIA TỐ TỤNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỞI KIỆN, THAM GIA TỐ TỤNG

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện cho tập thể người lao động, người lao động khởi kiện tại Tòa án, tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC KIẾN NGHỊ XEM XÉT QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ XÂM PHẠM

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC KIẾN NGHỊ XEM XÉT QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ XÂM PHẠM

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐỐI THOẠI VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐỐI THOẠI VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tham gia quản lý doanh nghiệp, đơn vị được quy định như thế nào?

22/08/2018


QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập tham gia quản lý cơ quan, đơn vị được quy định như thế nào?

22/08/2018


bttop