LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

Dịch vụ pháp lý về tư vấn Lao động và Bảo hiểm là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mọi vấn đề vướng mắc liên quan của Quý Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Người lao động hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Thông báo tìm kiếm việc làm Điều 52 Luật việc làm

Thông báo tìm kiếm việc làm Điều 52 Luật việc làm

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp…

05/01/2018


Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động được quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định:

05/01/2018


Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định cụ thể theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm…

05/01/2018


Đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…

05/01/2018


Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

05/01/2018


Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định…

05/01/2018


Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định:

05/01/2018


Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

05/01/2018


Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định…

05/01/2018


Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể bị tạm dừng, chấm dứt hoặc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật.

05/01/2018


Mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về việc làm.

05/01/2018


Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp

Bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp

Nếu cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục và thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất...

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích sẽ do Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành hoặc đã có biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Các tranh chấp lao động tập thể về quyền sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiến hành giải quyết sau khi nhận được đơn yêu cầu.

05/01/2018


Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải mà pháp luật có quy định.

05/01/2018


bttop