LAO ĐỘNG

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng BHXH nếu thuộc các trường hợp quy định.

05/01/2018


Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chuẩn bị hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH theo quy định.

05/01/2018


Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn…

05/01/2018


Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng mức lương hưu hằng tháng theo quy định.

05/01/2018


Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân được hưởng theo quy định.  

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Những người lao động thuộc đối tượng quy định khi chết thì thân nhân sẽ được hưởng tiền tuất hằng tháng.

05/01/2018


Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

05/01/2018


Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp luật định.

05/01/2018


Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí

05/01/2018


Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

05/01/2018


bttop