LAO ĐỘNG

Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng mức lương hưu hằng tháng theo quy định.

05/01/2018


Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân được hưởng theo quy định.  

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Những người lao động thuộc đối tượng quy định khi chết thì thân nhân sẽ được hưởng tiền tuất hằng tháng.

05/01/2018


Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

05/01/2018


Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp luật định.

05/01/2018


Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí

05/01/2018


Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

05/01/2018


Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

05/01/2018


Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Thân nhân hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

05/01/2018


Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động hưởng mức lương hưu hằng tháng theo quy định.

05/01/2018


Chế độ nghỉ phép đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Chế độ nghỉ phép đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm

05/01/2018


Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện luật định.

05/01/2018


bttop