LAO ĐỘNG

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

01/10/2018


NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người lao động giúp việc gia đình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định.

01/10/2018


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình được lập ít nhất thành hai bản, người sử dụng lao động giữ một bản, người lao động giữ một bản. Vậy nội dung của hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình bao gồm những nội dung gì?

01/10/2018


KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình bao gồm: Người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động; người lao động không sống tại gia đình người sử dụng lao động. Vậy việc ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình được thực hiện như thế nào?

01/10/2018


NGƯỜI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NGƯỜI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Vậy người ký kết hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

01/10/2018


SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NHÀ THẦU

SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NHÀ THẦU

Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam. Vậy việc sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu được quy định như thế nào?

01/10/2018


SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình theo quy định.

01/10/2018


ĐIỀU KIỆN CỦA LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN CỦA LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện theo quy định. Vậy điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam bao gồm những gì?

01/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trình tự, thủ tục tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

01/10/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định pháp luật. Vậy hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi được quy định như thế nào?  

01/10/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Khi người sử dụng lao động sử dụng lao động nữ, phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình đối với người lao động. Vậy nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ được quy định như thế nào?

01/10/2018


CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Nhà nước luôn có chính sách nhằm bảo vệ lao động nữ trong quan hệ lao động. Vậy chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ bao gồm những gì?

01/10/2018


QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT, TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT, TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

Lao động nữ mang thai sẽ có quyền chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định. Vậy quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai được quy định cụ thể như thế nào?

01/10/2018


QUYỀN LÀM VIỆC BÌNH ĐẲNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ

QUYỀN LÀM VIỆC BÌNH ĐẲNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ

Hiện nay, pháp luật đã có những quy định nhằm đảm bảo quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ. Vậy quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ được quy định cụ thể như thế nào?

01/10/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Vậy quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào?

01/10/2018


TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động bị tai nạn lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được người sử dụng lao động trả trợ cấp tai nạn lao động theo quy định. Vậy việc trả trợ cấp tai nạn lao động của người sử dụng lao động đối với người lao động được quy định như thế nào?

01/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Người sử dụng lao động phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định cụ thể như thế nào?

01/10/2018


XỬ LÝ SỰ CỐ, ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

XỬ LÝ SỰ CỐ, ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Và đặc biệt là việc xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra tai nạn lao động.

28/09/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định như thế nào?

28/09/2018


TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GÌ?

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình nhất định (sau đây gọi là quy trình kiểm định) nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. Vậy tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền và trách nhiệm gì?  

28/09/2018


bttop