LAO ĐỘNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Khi một người đủ các điều kiện: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án; am hiểu pháp luật lao động và pháp luật có liên quan; có 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động, có...

28/05/2018


TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Hòa giải viên lao động là người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. Vậy tiêu chuẩn hòa giải viên lao động bao gồm những gì?

28/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Khi giải quyết tranh chấp lao động, để bảo vệ được quyền lợi của mình, người lao động và người sử dụng lao động sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Vậy quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động được quy định như thế nào?

28/05/2018


NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Khi giải quyết tranh chấp lao động cần phải tuân thủ các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo luật định.

28/05/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Người sử dụng lao động phải đảm bảo thực hiện quyền công đoàn của người lao động. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động 2012.

28/05/2018


VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở. Vậy vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động được thể hiện như thế nào?

28/05/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng cần lưu ý vấn đề ký kết hợp đồng với người lao động. Hiện nay hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình đã được quy định rất cụ thể trong Bộ luật lao động 2012.

27/05/2018


LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Thế nào là lao động là người giúp việc gia đình? Lao động giúp việc gia đình có phải là những người nội trợ làm các công việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa?

27/05/2018


SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật. Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao...

27/05/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động cần lưu ý đến các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực để đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc.

27/05/2018


NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động. Việc sử dụng lao động chưa thành niên phải tuân...

26/05/2018


NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Việc người sử dụng lao động áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nhằm đảm bảo người lao động thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật. Khi xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự theo quy định của pháp luật.

26/05/2018


THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

Thỏa ước lao động tập thể có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. vậy thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi nào? Ai là người có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu? Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như thế nào?

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

25/05/2018


KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

25/05/2018


NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vậy nội dung đối thoại tại nơi làm việc gồm những gì?

25/05/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Hợp đồng lao động là căn cứ để xác lập quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Khi hợp đồng lao động vô hiệu một phần hoặc toàn bộ, sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định. Do đó, cần phải xác định được hợp đồng lao động vô hiệu khi nào?

25/05/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần nắm rõ người sử dụng lao động có những trách nhiệm gì để bảo vệ tốt nhất các quyền lợi hợp pháp của mình. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

Trong quan hệ lao động, khi hai bên có sự vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

Hiện nay, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật diễn ra khá phổ biến. Do vậy, để đảm bảo được quyền lợi của mình, người lao động cần phải nắm rõ các quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


bttop