LAO ĐỘNG

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật. Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao...

27/05/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động cần lưu ý đến các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực để đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc.

27/05/2018


NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động. Việc sử dụng lao động chưa thành niên phải tuân...

26/05/2018


NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Việc người sử dụng lao động áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nhằm đảm bảo người lao động thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật. Khi xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự theo quy định của pháp luật.

26/05/2018


THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

Thỏa ước lao động tập thể có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. vậy thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi nào? Ai là người có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu? Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như thế nào?

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

25/05/2018


KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

25/05/2018


NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vậy nội dung đối thoại tại nơi làm việc gồm những gì?

25/05/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Hợp đồng lao động là căn cứ để xác lập quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Khi hợp đồng lao động vô hiệu một phần hoặc toàn bộ, sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định. Do đó, cần phải xác định được hợp đồng lao động vô hiệu khi nào?

25/05/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần nắm rõ người sử dụng lao động có những trách nhiệm gì để bảo vệ tốt nhất các quyền lợi hợp pháp của mình. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

Trong quan hệ lao động, khi hai bên có sự vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

Hiện nay, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật diễn ra khá phổ biến. Do vậy, để đảm bảo được quyền lợi của mình, người lao động cần phải nắm rõ các quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi thực hiện Hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải tuân theo các quy định của pháp luật.

25/05/2018


NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN

Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về chế độ làm việc không trọn thời gian. Vậy thế nào là làm việc không trọn thời gian? Người lao động làm việc không trọn thời gian hưởng chế độ lương như thế nào?

25/05/2018


TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng lao động, có những tình huống, sự kiện khiến cho người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng cũng không muốn chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động. Khi đó, căn cứ vào quy định của pháp luật, người lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

25/05/2018


CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động được giao kết là lúc quan hệ lao động được xác lập. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, có các loại hợp đồng lao động nào?

24/05/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi Hợp đồng lao động được ký kết, quan hệ lao động được thiết lập sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

24/05/2018


QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là việc chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của bên còn lại. Vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động?

24/05/2018


ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Và Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

24/05/2018


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CẦN NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CẦN NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động

23/05/2018


bttop