LAO ĐỘNG

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Theo quy định pháp luật hiện hành, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bị thu hồi trong những trường hợp nào?

28/09/2018


THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động?

28/09/2018


BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

28/09/2018


THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

Thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển được quy định như thế nào?

28/09/2018


LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

Làm thêm giờ đối với người lao động làm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển được quy định như thế nào?

28/09/2018


THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN BIỂN

Thời giờ làm việc đối với người lao động làm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển gồm có thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc thường xuyên và thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên.

28/09/2018


THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ

THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Vậy việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ được quy định như thế nào?

28/09/2018


QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HÀNG NĂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HÀNG NĂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Vậy quy định về nghỉ hàng năm của người lao động như thế nào?

28/09/2018


THỜI GIAN NGHỈ TRONG GIỜ LÀM VIỆC

THỜI GIAN NGHỈ TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Thời gian nghỉ ngơi của người lao động nhằm mục đích phục hồi sức lao động, đảm bảo được năng suất lao động trong quá trình thực hiện công việc. Vậy thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc được quy định như thế nào?

28/09/2018


LÀM THÊM GIỜ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

LÀM THÊM GIỜ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Và trong một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ. Vậy việc làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào?

28/09/2018


QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Vậy pháp luật quy định về làm thêm giờ như thế nào?

28/09/2018


THỜI GIỜ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG

THỜI GIỜ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG

Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Vậy thời giờ làm việc bình thường của người lao động được quy định như thế nào?

28/09/2018


TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG

TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG

Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, người lao động có thể thực hiện việc tạm ứng tiền lương. Vậy việc tạm ứng tiền lương được quy định như thế nào?

28/09/2018


TRẢ LƯƠNG THÔNG QUA NGƯỜI CAI THẦU

TRẢ LƯƠNG THÔNG QUA NGƯỜI CAI THẦU

Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Và người lao động có thể thực hiện trả lương thông qua người cai thầu trong trường hợp có sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự.

28/09/2018


TIỀN LƯƠNG NGỪNG VIỆC

TIỀN LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Trong quá trình tham gia quan hệ lao động, có trường hợp người lao động phải ngừng việc. Vậy tiền lương ngừng việc được tính như thế nào?

28/09/2018


NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG

Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Và việc trả lương phải được thực hiện theo nguyên tắc trả lương.

28/09/2018


KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG

KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Vậy kỳ hạn trả lương được quy định như thế nào?

28/09/2018


QUAN HỆ GIỮA THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP VỚI THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

QUAN HỆ GIỮA THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP VỚI THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Vậy mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành như thế nào?

28/09/2018


KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Vậy việc ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành được quy định như thế nào?

28/09/2018


KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP

KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP

Người ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp là ai? Việc ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

27/09/2018


bttop