LAO ĐỘNG

GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐẾN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐẾN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

27/09/2018


QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Thương lượng tập thể được tổ chức nhằm mục đích gì? Quy trình thương lượng tập thể được tổ chức thực hiện như thế nào?

27/09/2018


QUYỀN YÊU CẦU THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

QUYỀN YÊU CẦU THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Vậy ai có quyền yêu cầu thương lượng tập thể?

27/09/2018


MỤC ĐÍCH CỦA THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

MỤC ĐÍCH CỦA THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch. Vậy mục đích của thương lượng tập thể là gì?

27/09/2018


CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ KHÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ KHÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các hình thức thực hiện dân chủ khác.

27/09/2018


CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG QUY CHẾ ĐỐI THOẠI TẠI DOANH NGHIỆP

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG QUY CHẾ ĐỐI THOẠI TẠI DOANH NGHIỆP

Để tham gia xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, phù hợp với thực tế hoạt động tại doanh nghiệp mà không trái quy định pháp luật, Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải tiến hành theo trình tự nhất định.

27/09/2018


NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động, theo hình thức hội nghị đại biểu đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên. Vậy nội dung hội nghị người lao động bao gồm những gì?

27/09/2018


BẦU ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

BẦU ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị đại biểu người lao động và việc bầu đại biểu tham dự hội nghị đại biểu người lao động được thực hiện như thế nào?

27/09/2018


THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Vậy thành phần tham gia hội nghị người lao động được quy định như thế nào?

27/09/2018


TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. 

27/09/2018


QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ban chấp hành công đoàn cơ sở (sau đây viết tắt là BCHCĐCS) tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức Hội nghị người lao động (Hội nghị NLĐ). Vậy quy trình tổ chức Hội nghị người lao động được thực hiện như thế nào?

27/09/2018


QUY TRÌNH ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

QUY TRÌNH ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Vậy quy trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được thực hiện như thế nào?

27/09/2018


THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Mỗi bên tham gia đối thoại quyết định số lượng thành viên đại diện của mình tham gia đối thoại, số lượng thành viên đại diện mỗi bên phải có ít nhất là 03 người. Vậy thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

27/09/2018


TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện 03 tháng một lần. Vậy trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được quy định cụ thể như thế nào?

27/09/2018


NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Người lao động có quyền kiêm tra, giám sát một số hoạt động của doanh nghiệp. Vậy nội dung người lao động kiểm tra, giám sát bao gồm những gì?

27/09/2018


NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI CÔNG KHAI

NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI CÔNG KHAI

Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp. Vậy nội dung người sử dụng lao động phải công khai bao gồm những gì?

27/09/2018


DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

27/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trong một sô trường hợp, doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ không được thực hiện cho thuê lại lao động. Các trường hợp không được cho thuê lại lao động được quy định như thế nào?

27/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải nộp tiền ký quỹ là 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính. Vậy trách nhiệm của ngân hàng đối với hoạt động ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được quy định như thế nào?

27/09/2018


THỦ TỤC RÚT TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC RÚT TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được rút trong những trường hợp nào? Thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thực hiện như thế nào?

27/09/2018


bttop