LAO ĐỘNG

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Khi hết thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể thực hiện việc gia hạn Giấy phép hoạt động. Vậy hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm những giấy tờ gì?

27/09/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép. Vậy hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm những gì?

27/09/2018


THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện việc thông báo về địa điểm hoạt động của doanh nghiệp mình theo đúng quy định của pháp luật.

26/09/2018


THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Việc thay đổi người quản lý doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

26/09/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê lại lao động được quy định như thế nào?

26/09/2018


ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định. Vậy điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định như thế nào?

26/09/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Và các cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý về các hành vi bị cấm đối với hoạt động cho thuê lại lao động.

26/09/2018


PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Trong các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử dụng lao động có nghĩa vụ xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định. Vậy phương án sử dụng lao động bao gồm những nội dung gì?

26/09/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định như thế nào?

26/09/2018


QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào? Việc chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện như thế nào?

26/09/2018


NHẬN LẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI HẾT THỜI HẠN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NHẬN LẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI HẾT THỜI HẠN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Có những trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nào? Việc nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

26/09/2018


XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU TOÀN BỘ

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU TOÀN BỘ

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong những trường hợp nào? Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ được quy định như thế nào?

26/09/2018


XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU TỪNG PHẦN

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU TỪNG PHẦN

Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. Vậy việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần được thực hiện như thế nào?

26/09/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước được quy định như thế nào?

26/09/2018


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Vậy khi nào thì cần ký phụ lục hợp đồng lao động?

26/09/2018


HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

Nhà nước luôn có các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên. Vậy việc hỗ trợ thanh niên lập nghiệp được quy định như thế nào?

21/09/2018


SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động lập sổ quản lý lao động, quản lý và sử dụng sổ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

21/09/2018


BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động đó chính là báo cáo sử dụng lao động. Vậy việc báo cáo được thực hiện như thế nào?

21/09/2018


THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam. Vậy thủ tục, trình tự tuyển lao động được thực hiện như thế nào?

21/09/2018


CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

Chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm là chỉ tiêu phản ánh số người lao động có việc làm tăng thêm trong kỳ báo cáo. Vậy chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm được quy định như thế nào?

21/09/2018


bttop