LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP THAI CHẾT LƯU

CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP THAI CHẾT LƯU

Tôi đang làm việc cho công ty may mặc X và tham gian bảo hiểm xã hội được 3 năm. Tôi mang thai được 13 tuần thì thai bị chết lưu. Vậy tôi muốn hỏi chế độ hưởng thai sản trong trường hợp thai chết lưu như thế nào?  

05/01/2018


Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Người lao động hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Người sử dụng lao động giúp đỡ người lao động lập hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau được người lao động và người sử dụng lao động lập theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng BHXH nếu thuộc các trường hợp quy định.

05/01/2018


Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chuẩn bị hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH theo quy định.

05/01/2018


Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn…

05/01/2018


Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định.

05/01/2018


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Mức lương hưu hàng tháng đối với bảo hiểm tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng mức lương hưu hằng tháng theo quy định.

05/01/2018


Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định.

05/01/2018


Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân được hưởng theo quy định.  

05/01/2018


bttop