LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Thủ tục yêu cầu thi hành án quá hạn

Thủ tục yêu cầu thi hành án quá hạn

Đương sự có yêu cầu thi hành án quá hạn nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


Thủ tục đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Thủ tục đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Đương sự muốn miễn, giảm phí thi hành án nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án

Thủ tục yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án

Đương sự muốn yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Thủ tục yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Đương sự muốn hoãn thi hành án nộp hồ sơ tới Cơ quan thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết.

05/01/2018


Thủ tục yêu cầu đình chỉ thi hành án

Thủ tục yêu cầu đình chỉ thi hành án

Người muốn yêu cầu đình chỉ thi hành án nộp đơn yêu cầu tới Cơ quan thi hành án dân sự để được giải quyết.

05/01/2018


Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký

Việc thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Đăng ký thế chấp tàu biển

Đăng ký thế chấp tàu biển

Việc đăng ký thế chấp tàu biển được thực hiện theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển

Cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển

Cá nhân, tổ chức muốn cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển có thể nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

05/01/2018


Xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp tàu biển được thực hiện theo luật định.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu (cấp huyện)

Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu (cấp huyện)

Việc đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký xóa thế chấp

Thủ tục đăng ký xóa thế chấp

Việc đăng ký xoá thế chấp được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định

05/01/2018


Công chứng bản dịch

Công chứng bản dịch

Những văn bản dịch thuật được công chứng theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

05/01/2018


Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Công chứng năm 2014, việc công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Công chứng năm 2014 thì Công chứng di chúc được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định:

05/01/2018


Công chứng hợp đồng ủy quyền

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Theo Luật Công chứng năm 2014 thì Hợp đồng uỷ quyền phải được công chứng theo trình tự, thủ tục quy định:

05/01/2018


Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.

05/01/2018


Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng, Văn bản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,  quyền sử dụng đất và nhà ở

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


bttop