LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Vậy thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện như nào?

11/06/2018


TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu có tính liên tục, trong một số trường hợp nếu có sự kiện gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu theo quy định của pháp luật.

01/06/2018


THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

Việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác lập các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức. Vậy thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn được quy định như thế nào?

01/06/2018


QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Vậy pháp luật quy định về thời hạn và thời điểm tính thời hạn như thế nào?

01/06/2018


THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. việc đại diện được thực hiện theo thời hạn đại diện. Vậy thời hạn đại diện được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. giao dịch dân sự muốn có hiệu lực thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Vậy pháp nhân chấm dứt tồn tại khi nào?

31/05/2018


THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

Pháp nhân giải thể trong trường hợp theo quy định của điều lệ; theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Vậy thanh toán tài sản của pháp...

31/05/2018


NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, pháp nhân gồm hai loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khi thành lập và hoạt động pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

31/05/2018


PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

31/05/2018


HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và nghĩa vụ của những người liên quan. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định....

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành...

31/05/2018


QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Mỗi một cá nhân đều có quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình luôn được pháp luật bảo vệ.

31/05/2018


QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là quyền cơ bản của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

31/05/2018


QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Hiện nay pháp luật đã có quy định rất cụ thể về việc xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính. Quyền xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính đã được ghi nhận trong Bộ luật dân sự thể hiện sự tôn trọng giới tính của mỗi cá nhân.

31/05/2018


QUYỀN HIẾN, NHẬN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC, LẤY XÁC

QUYỀN HIẾN, NHẬN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC, LẤY XÁC

Việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, lấy xác đang dần trở nên phổ biến hơn. Vậy quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, lấy xác được quy định như thế nào?

31/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỪA KẾ MIỄN PHÍ 1900 6179

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỪA KẾ MIỄN PHÍ 1900 6179

Thừa kế là vấn đề trong lĩnh vực dân sự rất phổ biến hiện nay. Trong thừa kế, sẽ có các vấn đề phát sinh liên quan đến thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế 1900 6179 để được...

24/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC  ỦY QUYỀN

Thế nào là hợp đồng ủy quyền và  nghĩa vụ của các bên được ủy quyền là gì theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

22/05/2018


ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền, nhưng bây giờ vì có một số lý do khiến tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vậy, tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền không?

22/05/2018


bttop