LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

THỦ TỤC THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 1900617 về thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo pháp luật mới nhất.

08/08/2018


THỦ TỤC CẤP, TỐNG ĐẠT HOẶC THÔNG BÁO TRỰC TIẾP CHO CÁ NHÂN

THỦ TỤC CẤP, TỐNG ĐẠT HOẶC THÔNG BÁO TRỰC TIẾP CHO CÁ NHÂN

Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp cho cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

08/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thủ tục thành lập hội đồng định giá theo pháp luật hiện hành.

08/08/2018


HỦY BẢN ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

HỦY BẢN ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án…

03/08/2018


THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM

Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm hành chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


PHẠM VI GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

PHẠM VI GIÁM ĐỐC THẨM HÀNH CHÍNH

Phạm vi giám đốc thẩm được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào? Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền xem xét phần quyết định của bản án không?

03/08/2018


THỦ TỤC MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THỦ TỤC MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử vụ án, quyết định của bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị…..

03/08/2018


THỜI HẠN MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THỜI HẠN MỞ PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm là bao lâu? Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩmcần những gì?

03/08/2018


THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN TÒA GIÁM ĐỐC THẨM

Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thẩm quyền giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính 2015 quy định như thế nào?

03/08/2018


RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

RÚT KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào?

03/08/2018


THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào?

03/08/2018


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Nội dung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


HOÃN THI HÀNH BẢN ÁN HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

HOÃN THI HÀNH BẢN ÁN HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời hạn hoãn không quá 03 tháng.

03/08/2018


NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Ai là người có thẩm quyền kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm? Kiểm sát viên có quyền kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm không?

03/08/2018


THỦ TỤC NHẬN VÀ XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THỦ TỤC NHẬN VÀ XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thủ tục nhận và xem xét đơn đề nghị, thông báo, kiến nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì? Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm được pháp luật quy định như thế nào?

03/08/2018


ĐIỀU KIỆN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

ĐIỀU KIỆN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì? Điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính là gì?

03/08/2018


THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC PHÚC THẨM ĐỐI VỚI ÁN HÀNH CHÍNH

Việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán phải mở phiên tòa phúc thẩm.

03/08/2018


THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

03/08/2018


bttop