LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

HỎI NGƯỜI LÀM CHỨNG TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HỎI NGƯỜI LÀM CHỨNG TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ tình tiết của vụ án mà họ biết. Sau khi người làm chứng trình bày xong thì chỉ hỏi thêm người làm chứng về vấn đề mà họ trình bày chưa rõ.

01/08/2018


HỎI NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HỎI NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trường hợp có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì phải hỏi riêng từng người một hay hỏi chung tất cả bằng một câu hỏi?

01/08/2018


HỎI NGƯỜI BỊ KIỆN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HỎI NGƯỜI BỊ KIỆN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khi hỏi người bị kiện, Người bị kiện có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trả lời thay cho người bị kiện và sau đó người bị kiện trả lời bổ sung...

01/08/2018


HỎI NGƯỜI KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HỎI NGƯỜI KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chỉ hỏi người khởi kiện về vấn đề mà người khởi kiện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó.

01/08/2018


THỨ TỰ VÀ NGUYÊN TẮC HỎI TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỨ TỰ VÀ NGUYÊN TẮC HỎI TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thứ tự hỏi và Việc đặt câu hỏi tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lặp, không lợi dụng việc hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng.

01/08/2018


TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trình bày của đương sự tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015?

01/08/2018


NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính bao gồm những nội dung gì? Phương thức tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính là gì?

01/08/2018


KHAI MẠC PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KHAI MẠC PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thủ tục khai mạc phiên tòa xét xử vụ án hành chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

01/08/2018


XÉT XỬ VẮNG MẶT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

XÉT XỬ VẮNG MẶT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng hành chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

01/08/2018


BIÊN BẢN PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

BIÊN BẢN PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Biên bản phiên tòa xét xử vụ án hành chính được pháp luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

31/07/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính được pháp luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

31/07/2018


THỦ TUC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TUC RA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính được pháp luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

31/07/2018


THỜI HẠN HOÃN PHIÊN TOÀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN HOÃN PHIÊN TOÀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Quyết định hoãn phiên tòa bao gồm những nội dung gì? Ai có thẩm quyền ra quyết định hoãn phiên tòa và thời hạn hoãn phiên tòa là bao lâu?

31/07/2018


HOÃN PHIÊN TOÀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HOÃN PHIÊN TOÀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trường hợp nào thì hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính? Người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay thì có thuộc trường hợp hoãn phiên toàn không?

31/07/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của người Giám định được pháp luật quy định như thế nào? Nếu người Giám định vắng mặt thì Tòa án có ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính không?

31/07/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào? Nếu người làm chứng vắng mặt thì Tòa án có ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính không?

31/07/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được pháp luật quy định như thế nào?

31/07/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Khi tiết hành xét xử vụ án hành chính, nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử có tiến hành xét xử vụ án không?

31/07/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ VÀ THƯ KÝ TOÀN ÁN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

SỰ CÓ MẶT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ VÀ THƯ KÝ TOÀN ÁN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Trường hợp có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án hành chính nhưng có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những này được thay thế thành viên Hội đồng xét xử vắng mặt để tham gia xét xử vụ án…

31/07/2018


QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ PHÒNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ PHÒNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Địa điểm tổ chức phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Hình thức bố trí phòng xử án hành chính?

31/07/2018


bttop