LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

Vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về hành nghề kế toán

Vi phạm quy định về hành nghề kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về hành nghề kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 15 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Hành vi vi phạm các quy định về kiểm kê tài sản có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 13 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính

Vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và  công khai báo cáo tài chính

Hành vi vi phạm các quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về sổ kế toán

Vi phạm quy định về sổ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về sổ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 8 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 7 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

05/01/2018


Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm các quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hành vi vi phạm các quy định về phát hành hoa đơn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm các quy định về mua hóa đơn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm các quy định về in hóa đơn đặt in có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 35 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

05/01/2018


Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Hành vi vi phạm các quy định về đặt in hóa đơn có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 34 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

05/01/2018


Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Hành vi vi phạm các quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

05/01/2018


Vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ

Vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm các quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

Vi phạm quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 11 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

05/01/2018


Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định

Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định

Hành vi cung ứng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm chính sách trợ giá, trợ cước

Vi phạm chính sách trợ giá, trợ cước

Hành vi vi phạm các chính sách trợ giá, trợ cước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


bttop