LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

XỬ LÝ TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

XỬ LÝ TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Xử lý tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí thu được được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015?

13/08/2018


ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015?

13/08/2018


THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH

Ai là người có Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành chính? Thời hạn giải quyết tố cáo hành chính là bao lâu?

13/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo hành vi vu phạm hành chính.

13/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vu phạm hành chính.

13/08/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH LẦN HAI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH LẦN HAI

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính lần hai.

13/08/2018


NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại hành chính lần đầu.

13/08/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thời hạn giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính của người tiến hành tố tụng hành chính? Hình thức khiếu nại quyết định hành chính được thực hiện ra sao?

13/08/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng hành chính?

13/08/2018


THỜI HIỆU KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào về thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính?

13/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI HÀNH VI HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại hành vi hành chính?

13/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính?

13/08/2018


KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 2015

Quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể bị khiếu nại không? Ai có thẩm quyền khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính?

13/08/2018


CẢN TRỞ VIỆC CẤP TỐNG ĐẠT CỦA TÒA ÁN 2015

CẢN TRỞ VIỆC CẤP TỐNG ĐẠT CỦA TÒA ÁN 2015

Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án thì bị xử lý như thế nào?

13/08/2018


CỐ Ý KHÔNG CÓ MẶT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO GIẤY TRIỆU TẬP 2015

CỐ Ý KHÔNG CÓ MẶT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO GIẤY TRIỆU TẬP 2015

Người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý như thế nào?

13/08/2018


XỬ LÝ HÀNH VI GÂY CẢN TRỞ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ HÀNH VI GÂY CẢN TRỞ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án hành chính của Tòa án bị xử lý như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015? 

13/08/2018


XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH 2015

Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa hành chính được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015? Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử án không?

10/08/2018


KIỂM SÁT THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

KIỂM SÁT THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được quy định như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án hành chính thì bị xử lý như thế nào theo luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


QUẢN LÝ NÀH NƯỚC VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

QUẢN LÝ NÀH NƯỚC VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính được quy định như thế nào trong luật Tố tụng Hành chính 2015.

10/08/2018


bttop